Permisos i dietes

Permisos i dietes

Els membres de la Mesa designats per a les eleccions del 28 d’abril, hauran de complir amb les seues obligacions el dia de la votació, independentment de la jornada de treball del dia anterior.

Els treballadors per compte d’altri i els funcionaris nomenats peresones que integren la Mesa, tenen dret a un permís retribuït de la jornada completa durant el dia de la votació, si és laborable. En tot cas, tenen dret a una reducció de cinc hores de la seua jornada de treball el dia immediatament posterior.

Per a facilitar el compliment dels deures de les persones que formen la Mesa, el torn de nit que comença el dia 28 d’abril s’ha de computar com a jornada laboral del dia electoral, i el dret de reducció de cinc hores de la jornada de treball es pot exercir en el torn de nit següent del treballador, sempre que aquest torn s’inicie el dia immediatament posterior al de les eleccions del 28 d’abril.

Els persones que integren les Meses electorals cobraran una dieta de 65 €.

Si algun dels suplents ha d’exercir la funció per absència del titular, tindrà dret al permís retribuït i a la reducció de jornada, així com a la dieta. No escaurà la concessió d’aquests drets si el suplent no arriba a ocupar el seu lloc a la Mesa electoral.