ACCESSIBILITAT DEL PROCÉS ELECTORAL PER A LES PERSONES QUE INTEGREN LES MESES ELECTORALS

ACCESSIBILITAT DEL PROCÉS ELECTORAL PER A LES PERSONES QUE INTEGREN LES MESES ELECTORALS

Tríptic (PDF): CastellanoCatalàGalegoEuskeraValencià
Manual d'instruccions per a participar en una mesa electoral (lectura fàcil)  (PDF): Castellano, Català, Galego, Euskera, Valencià

Es considera excusa suficient que eximix de l'obligació de formar part d'una Mesa electoral la situació de discapacitat, declarada d'acord amb l'article 4 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.

L'aportació de la declaració de discapacitat, en siga quin siga el grau, per part de la persona interessada, serà suficient perquè la Junta Electoral de la Zona l'accepte, sense que siga necessari aportar el certificat metge en què es detallen les limitacions que impedisquen o dificulten l'acompliment de les funcions de membre d'una Mesa Electoral (Instrucció 6/2011, de 28 d'abril, de la Junta Electoral Central)

Si no volgueren fer ús d'este dret, l'Administració oferix serveis gratuïts per a persones sordes o amb discapacitat auditiva designades per a formar part de la Mesa electoral:

1. Servei gratuït d'interpretació de llengua de signes tant per a titulars, com per a suplents (es tracte de llengua de signes espanyola o, si s'escau, de les llengües de signes pròpies de les comunitats autònomes).

Estes persones podran sol·licitar a la Junta Electoral de Zona, per escrit i en el termini de set dies des de la notificació del seu nomenament, el servei gratuït d'intèrpret de llengua de signes.

La Junta Electoral de Zona posarà en coneixement de la Delegació/Subdelegació del Govern corresponent els supòsits en què aquella haja resolt que s'ha de proporcionar el servei gratuït d'intèrpret de llengua de signes.

La Subdelegació del Govern corresponent comunicarà aquests casos al Ministeri de l'Interior, a qui correspon la coordinació dels processos electorals d'àmbit estatal, i, de manera simultània, es posarà en coneixement de la Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE) en el telèfon 607992514, l'horari d'atenció del qual és de 08:00 a 20:00. Este telèfon està especialment habilitat per la Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE), en col·laboració amb el Ministeri de l'Interior i el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, als efectes de seleccionar els intèrprets oficials de llengua de signes que prestaran el servei esmentat durant la jornada electoral.

2. Servei gratuït de bucle d'inducció magnètica per a persones sordes o amb discapacitat auditiva (persones usuàries de pròtesis auditives, tant titulars com suplents).

Estes persones podran sol·licitar a la Junta Electoral de Zona, per escrit i en el termini de set dies des de la notificació del seu nomenament, el servei gratuït de bucle d'inducció magnètica.

La Junta Electoral de Zona posarà en coneixement de la Delegació o Subdelegació del Govern corresponent els supòsits en què s'haja resolt que s'ha de proporcionar el servei gratuït esmentat, i esta comunicarà els casos al Ministeri de l'Interior, que durà a terme les gestions necessàries amb FIAPAS (Confederació Espanyola de Famílies de Persones Sordes) per a dotar-los del servei sol·licitat.