Persones que integren les meses

Persones que integren les meses

Com es desenvolupa la jornada electoral per a les persones que integren les meses?

Persones que integren les meses

Reunió en el local electoral

A les 8 del matí han d'estar presents al local electoral totes les persones que integren la mesa i els suplents.

Aquests últims, una vegada constituïda la mesa, si no han hagut de substituir cap titular queden exempts de les seues obligacions i poden abandonar el local electoral.

Què passa si no es presenten les persones titulars ni les suplents?

Si no es presenta el president o presidenta ni els suplents, assumirà la presidència el primer o segon vocal, que haurà de ser substituït en qualitat de vocal per un altre dels suplents.

Si no es pot constituir la mesa abans de les 10 del matí perquè no estan les 3 persones que exigix la llei, ha de comunicar-se a la Junta Electoral de Zona.

Què ocorre llavors?

La junta electoral de zona convocarà una nova votació dins dels dos dies següents. La convocatòria es fixarà en la porta del local electoral i la junta electoral nomenarà nous membres de mesa.

Les persones que integren la mesa podran trobar ajuda en el representant de l'Administració que des de primera hora del matí estarà al local.

Comprovació del material electoral

Les persones que integren la mesa han de comprovar que es disposa del material següent:

 • Urnes de votació clarament identificades. Per a açò es fixarà el sobre de votació corresponent al procés en la seua part davantera i posterior. Han d'estar tancades i precintades. En cas de trencament o deterioració del precinte, la presidència de la mesa, si no poguera obtenir una altra urna, n’haurà d'assegurar el tancament amb qualsevol mitjà al seu abast.
 • Cabina de votació. En un lloc intermedi entre l'entrada i la mesa.
 • Sobres i paperetes. N’hi ha d’haver un nombre suficient de totes les candidatures que es presenten a cada elecció durant tota la jornada.
 • Llista del cens d'electorat corresponent a la mesa.
 • Actes de constitució, escrutini i sessió.
 • Llista numerada de votants.
 • Certificats de votació per a entregar-los a l'electorat que els sol·licite.
 • Còpia dels nomenaments (credencials) dels interventors i de les interventores que actuen davant la mesa.
 • Còpia dels nomenaments (credencials) de l'electorat inscrit en el cens de la mesa que actua com a interventors o interventores en una altra mesa.
 • Joc de sobres i rebuts del seu de lliurament.

Si la mesa no disposa d'algun d'aquests elements, ha de comunicar-ho immediatament a la junta electoral de zona perquè procedisca al seu enviament.

Comprovació que el local electoral reunisca les condicions adequades per a celebrar-hi la votació. Taules, cadires, llum apropiada…

Recepció de les credencials dels interventors

Només poden actuar davant la mesa un màxim de dos interventors o interventores per cada candidatura.

Se'ls indicarà que queden reconeguts per la mesa.

S'inclourà el seu nom en l'acta de constitució de la mesa.

Se'ls retornaran els nomenaments.

Confecció de l'acta de constitució de la mesa electoral

És única per a totes les eleccions que se celebren.

Poden sol·licitar una còpia els i les representants de candidatures, apoderats i apoderades o interventors i interventores.

Només ha de lliurar-se una còpia per candidatura.

La presidència anunciarà el començament de la votació amb les paraules “comença la votació”.

L'electorat s'aproparà a la mesa d'un en un.

Els i les vocals i els interventors o les interventores han de comprovar la seua identitat per mitjà del DNI, del passaport o del permís de conduir. S'acceptaran estos documents encara que estiguen caducats, però han de ser originals, en cap cas fotocòpies.

L'elector o electora lliurarà el sobre de votació tancat a la presidència, qui sense ocultar-lo en cap moment i a la vista del públic dirà en veu alta el nom del votant i, afegint-hi “vota”, lliurarà de nou el sobre a l'elector o electora, que serà qui l’introduirà en l'urna.

Què passa si l'electorat no figura en la llista del cens?

Podrà votar en la mesa si:

 • Es tracta dels interventors o interventores acreditats davant la mesa, sempre que estiguen inscrits en esta circumscripció.
 • Presenta algun dels documents següents: Sentència judicial que reconega el seu dret a estar inscrit en el cens de la mesa. Certificació censal específica, expedida per la delegació provincial de l'oficina del cens electoral, que l’habilite per a fer efectiu el seu dret al vot en aqueixa mesa.

Si una persona ha sol•licitat el vot per correu, no pot votar presencialment en la mesa (apareixerà una lletra “C” al costat del seu nom en la llista del cens, o figurarà en una “relació d'electors de la mesa que han sol•licitat el vot per correu”)

Anotació dels votants en la llista numerada de votants, amb el seu nom i cognoms i en l'ordre en el qual hagen emès el vot.

La votació pot interrompre's o suspendre's:

Interrupció de la votació de menys d'1 hora:

S'ha d'interrompre quan la mesa advertisca l'absència de paperetes d'alguna candidatura i no la puga suplir amb paperetes que els interventors/es o apoderats/ades de la candidatura corresponent subministren.

En aquest cas la presidència de la mesa comunicarà per telèfon aquest fet a la junta electoral de zona que, immediatament, subministrarà noves paperetes.

La interrupció no pot durar més d'una hora i la votació es prorrogarà tant de temps com haguera estat interrompuda.

Suspensió de la votació més d'1 hora:

Pot suspendre's per interrupció superior a una hora, o bé per qualsevol motiu que faça impossible l'acte de votació.

La presidència, abans de prendre la decisió de suspendre la votació, ha d'obtindre l'opinió de totes les persones que integren la mesa i, si les circumstàncies ho permeten, ha de consultar la Junta Electoral de Zona.

Una vegada presa la decisió de suspendre la votació, que es reflectirà en escrit raonat, la presidència ordenarà la destrucció de totes les paperetes dipositades fins al moment en les urnes i enviarà immediatament una còpia de l’escrit mencionat a la junta electoral provincial, ja siga en mà o per correu certificat.

Suspesa la votació en una mesa, la junta electoral de zona convocarà noves eleccions en aqueixa mesa dins dels dos dies següents.

La presidència anunciarà en veu alta que conclourà la votació. Tot seguit introduirà les paperetes de vot remeses per correu.

A continuació es procedix al vot de les persones que integren la mesa i interventors o interventores. Signatura de la llista numerada de votants pels i per les vocals i interventors i interventores.

Escrutini

Oberta l'urna, la presidència extraurà un a un els sobres, els obrirà i llegirà les paperetes en veu alta.

La presidència ha d'ensenyar cada papereta, una vegada llegida, a vocals, interventors/es apoderats/ades.

La mesa comprovarà que el nombre de sobres coincidix amb el de votants anotats en la llista numerada de votants.

La presidència preguntarà si hi ha cap protesta o reclamació.

Destrucció de les paperetes de votació en presència dels assistents, però no s’han de destruir les paperetes següents:

Aquelles a les quals s'haguera negat validesa.

Aquelles que hagueren sigut objecte d'alguna reclamació.

Amb les paperetes que no es destruïsquen s’ha de fer el següent:

Les persones que integren la mesa han de signar-les.

S'uniran a l'acta de sessió (una vegada que es redacte, finalitzat l'escrutini).

S'inclouran en la documentació electoral (en el sobre núm. 1)

Anunci dels resultats de la votació amb indicació de les dades següents:

 • Electors censats
 • Certificacions censals aportades i de sentències, si s’escau.
 • Nombre de votants.
 • Nombre de vots nuls.
 • Nombre de vots en blanc.
 • Nombre de vots obtinguts per cada candidatura.

Emplenar l'acta d'escrutini.

S'han de signar per qui presidix la mesa, els i les vocals i els interventors i les interventores de les candidatures. L'original s'ha de col·locar a l'entrada del local.

Lliurar còpies a les persones següents i per l’ordre següent:
 • En primer lloc, al o la representant de l'administració.
 • Després, als o les representants de candidatura, interventors/es, apoderats/ades o candidats/es que ho sol·liciten.

Només ha de lliurar-se una còpia de l'acta per cada candidatura.

Acta de sessió.

Signar les actes per qui presidix la mesa, els i les vocals i els interventors i les interventores de les candidatures.

Entregar-ne còpies als o a les representants de candidatures, interventors/es, apoderats/ades i candidats/es que ho sol·liciten.

Preparació i lliurament de la documentació electoral

Distribuir la documentació electoral en tres sobres

Sobre 1:

 • Acta de constitució de la mesa
 • Acta de sessió.
 • Documents als quals es faça referència en l'acta de sessió:
 • Llista numerada de votants.
 • Paperetes nul•les o que hagueren sigut objecte de reclamació.
 • Llistes del cens electoral utilitzades.
 • Certificacions censals i/o sentències judicials aportades.
 • Còpies de les credencials dels interventors o interventores o les mateixes credencials si no se n'han rebut les còpies.
 • Sol•licituds de reintegrament de despeses del vot per correu, si n’hi haguera.

Sobres 2 i 3:

 • Còpia de l'acta de constitució de la mesa.
 • Còpia de l'acta de sessió.

Tancar els sobres i signar-los. Les persones que integren la mesa i els interventors o les interventores han de signar-los, de manera que les signatures creuen les solapes.

Entregar els sobres 1 i 2 al jutjat de primera instància o de pau. Es podrà acompanyar d'un o una vocal i els interventors o interventores que ho desitgen.

Les forces i cossos de seguretat acompanyaran i, si calguera, facilitaran el desplaçament d'aquestes persones.

El jutge o jutgessa signarà el rebut corresponent (que s’ha de trobar entre la documentació de la mesa)

Després d'entregar els sobres 1 i 2, acaben les funcions de les persones que integren la mesa que han anat al jutjat.

Lliurar el sobre nombre 3

Un o una vocal ha de romandre al local fins que se n'efectue l'entrega als serveis de correus i ha de signar el rebut corresponent (que s'ha de trobar entre la documentació de la mesa).

Després d'entregar el sobre 3, acaben les funcions de la persona que integra la mesa que ha romàs al local electoral.