Mètode D'Hondt

Mètode D'Hondt

Com es repartixen els diputats i les diputades segons el mètode d'Hondt?

El mètode d'Hondt és el sistema que s'utilitza per a repartir els diputats i les diputades entre les candidatures de manera proporcional al nombre de vots obtinguts.

Com a exemple, simularem un parlament amb vuit diputats a repartir entre quatre candidatures que anomenarem A, B, C i D.

En primer lloc, s'ordenen de major a menor els resultats obtinguts per cada candidatura i es calcula el percentatge de vots de cadascuna tenint-hi en compte també els vots en blanc.

Per a evitar una excessiva fragmentació de la cambra, es descarten les candidatures que no arriben a un percentatge mínim de vots. En el cas de les eleccions generals aquest llindar és el 3% dels vots.

Es construeix una taula amb tantes columnes com nombre de diputats i diputades que s'han de distribuir i s'emplena cada columna amb el nombre de vots de cada candidatura dividit entre 1, 2, 3... fins a completar-la.

Els diputats i les diputades s'assignen als 8 coeficients més alts en ordre decreixent.

En cas d'empat, el diputat o la diputada s'assignarà a la candidatura amb més nombre de vots totals. Si estos també coincidixen, s'assignarà per sorteig i la resta de manera alternativa.

El repartiment de diputats o diputades queda de la manera següent:

Candidatura A: 4 Diputats/ades

Candidatura B: 3 Diputats/ades

Candidatura C: 1 Diputat/ada