El recorregut del vot

El recorregut del vot

Saps què ocorrerà amb el teu vot el dia de les eleccions?

El recorregut del vot

El dia de les eleccions, l'electorat pot votar presencialment a la mesa que li corresponga entre les 9 del matí i les 8 de la vesprada.

A les 8 de la vesprada el president o presidenta de la mesa electoral anuncia en veu alta que acabarà la votació i, a continuació:

Permetrà votar a l'electorat que estiga dins del local electoral o en l'accés a este.

Introduirà en l'urna els sobres de votació remesos per correu.

Votarà ell mateix, els vocals i els interventors acreditats davant aqueixa mesa i no permetrà que vote ningú més.

L'escrutini dels vots

Acaba la votació i comença l'escrutini dels vots, començant per les eleccions al Congrés dels Diputats. El president o presidenta obri l'urna i va traient els sobres d'un en un.

Llig en veu alta la candidatura votada. Mostra la papereta a vocals, apoderats i interventors.

Es compta el nombre de vots obtinguts per cada candidatura i el president anuncia:

 • Nombre d'electors i electores censats.
 • Nombre de votants.
 • Nombre de vots nuls.
 • Nombre de vots en blanc.
 • Nombre de vots per candidatura.

Es resolen possibles protestes i reclamacions.

Es destruixen totes les paperetes de votació, excepte les considerades com a vots nuls i les que han sigut objecte d'alguna reclamació.

Aquestes paperetes se signaran i s'inclouran en la documentació electoral que la mesa ha de lliurar en el jutjat de primera instància o de pau.

S'estén l'acta d'escrutini i se’n fa el següent:

L'original es col•loca en l'entrada del local electoral. Es lliura una còpia a:

 • Representant de l'administració.
 • Representants de les candidatures.
 • Apoderats/ades.
 • Interventors/es.

S'estén l'acta de la sessió i es repartixen còpies als i les representants de les candidatures, apoderats/ades i interventors/es que les sol·liciten.

La destinació final de la documentació

La documentació electoral es distribuix en 3 sobres:

Sobre 1:

 • Original de l'acta de constitució de la mesa.
 • Original de l'acta de la sessió i documentació a la qual faça referència: llistes del cens electoral, llista numerada de votants, paperetes nul•les i objecte de protesta…

Sobres 2 i 3:

 • Còpia de l'acta de constitució de la mesa.
 • Còpia de les actes de la sessió.

Els sobres 1 i 2 els ha d'entregar personalment el president o la presidenta i els i les vocals i interventors/es que ho desitgen a la seu del jutjat de primera instància o de pau, en la demarcació del qual estiga situada la mesa.

La força pública acompanyarà, i si fóra necessari facilitarà, el desplaçament d'aquestes persones.

En les deu hores següents a la recepció de l'última documentació, el jutge o la jutgessa es desplaçarà personalment a la seu de la Junta Electoral de Zona, on entregarà, amb rebut detallat, el sobre 1. El sobre 2 quedarà arxivat en el jutjat de primera instància o de pau corresponent. Podrà ser reclamat per les juntes electorals en les operacions d'escrutini general i pels tribunals competents en els processos contenciosos electorals.

El sobre 3 l'ha d'entregar un o una vocal de la mesa electoral al o la representant de Correus que anirà a la mesa per a arreplegar-lo.

Una vegada lliurat aquest sobre finalitzen les funcions del vocal que havia romàs en el local electoral a aquests efectes.