Sufragi actiu i cens electoral

Sufragi actiu i cens electoral

El "dret de sufragi actiu" és dret al vot i el "dret de sufragi passiu" és el dret a presentar-se com a candidat i ser votat.

En les eleccions a Corts Generals poden votar tots els espanyols majors d’edat inscrits en el cens electoral (tant residents a Espanya com residents a l’estranger).

No obstant això, no podran votar:

  • Els condemnats per sentència judicial ferma a pena de privació del dret de sufragi.

No, ningú no pot ser obligat ni coaccionat amb cap pretext en l’exercici del seu dret de sufragi, ni a revelar el seu vot.

El vot (l’exercici del dret de sufragi) és universal, lliure, igual, directe i secret.

  • Universal, perquè tots els majors d’edat en ple ús dels seus drets civils i polítics poden exercir-lo.
  • Lliure, perquè ningú no pot ser obligat a votar. Igual, perquè tots els vots tenen el mateix valor.
  • Directe, perquè mitjançant el nostre vot es designa aquelles persones que volem que ens representen en els assumptes públics.
  • Secret, perquè ningú no pot ser obligat a revelar el sentit del seu vot.

El cens electoral és una base de dades que conté la inscripció dels qui reunixen els requisits per a votar i no estan privats, definitivament o temporalment, del dret de sufragi.

El cens electoral és únic i permanent, i s’actualitza mensualment.

El cens electoral en el cas de les eleccions a Corts Generals està compost per:

a) Cens d’Electors Residents a Espanya (CER).

b) Cens d’Electors Residents- Absents que viuen a l’estranger (CERA).

La inscripció en el cens electoral és obligatòria per a poder votar.

El cens electoral és elaborat per l’Oficina del Cens Electoral, òrgan enquadrat en l’Institut Nacional d’Estadística (Ministeri d’Economia i Empresa), que exercix les seues competències sota la direcció i la supervisió de la Junta Electoral Central.

Els ajuntaments, les oficines consulars d’Espanya a l’estranger, i les seccions consulars de les missions diplomàtiques tramiten d’ofici la inscripció dels electors, i l’Oficina del Cens Electoral és l’òrgan encarregat de la formació del cens electoral.

Per a l’elaboració del cens, l’oficina:

  • Coordina el procés d’elaboració del cens electoral i, amb eixa finalitat, pot dirigir instruccions als ajuntaments i consolats, així com als responsables del Registre Civil i del Registre de Penats i Rebels.
  • Supervisa el procés d’elaboració del cens electoral i, per fer-ho, pot inspeccionar els ajuntaments i consolats.
  • Controla i revisa d’ofici les altes i les baixes tramitades pels òrgans competents i elabora un fitxer nacional d’electors.
  • Elimina les inscripcions múltiples d’un mateix elector que no hagen detectat els ajuntaments i els consolats.

El cens que s’utilitza en cada procés electoral és el tancat el dia primer del segon mes anterior al de la data de la convocatòria.

En el cas de les eleccions del 28 d’abril, el cens serà el tancat a 1 de gener del 2019.

No obstant això, la Llei Orgànica del Règim Electoral General preveu un període de rectificació ja convocades les eleccions.

Els ajuntaments i els consolats exposaran les llistes electorals vigents dels seus municipis respectius de l’11 al 18 de març.

A més, l’Oficina del Cens Electoral remetrà a tots els electors una targeta censal amb les dades actualitzades de la inscripció en el cens electoral i de la secció i la Mesa en la qual els correspon votar, i comunicarà igualment als electors afectats les modificacions de seccions, locals o meses electorals.

Així mateix, es podrà accedir a la consulta de les dades de locals i meses electorals per Internet, a través de la pàgina web de l’INE (www.ine.es) sense necessitat de disposar de certificat digital.

Per a les consultes de les dades d’inscripció individuals de cada elector, que inclouran també els de la Mesa i local on li correspon votar, serà necessària la utilització d’un certificat digital i es podrà accedir a través de la pàgina web de l’INE (www.ine.es) des del dia de la publicació de la convocatòria.

Si durant el període d’exposició de les llistes (de l’11 al 18 de març), qualsevol persona observa que està inclòs o exclòs indegudament del cens electoral, pot presentar una reclamació davant la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral.

Eixe organisme, en el termini de tres dies, resol les reclamacions i ordena les rectificacions, que hauran de ser exposades al públic el 22 de març. A més, també ha de notificar la resolució adoptada a cadascun dels reclamants, ajuntaments i consolats corresponents.

Els electors que han canviat de domicili o voten per primera vegada, han de comprovar especialment si les seues dades són correctes.