Gestió electoral

Gestió electoral

Al Ministeri de l’Interior li correspon la preparació i l’execució de la política del Govern en relació amb la promoció de les condicions per a l’exercici dels drets fonamentals, en els termes que establix la Constitució Espanyola i en les lleis que els desenvolupen.

És la Direcció General de Política Interior, dependent de la Subsecretaria del Ministeri de l’Interior, la que té encomanades, entre altres, les funcions següents:

a) La gestió de les competències del Ministeri de l’Interior pel que fa als processos electorals i a les consultes directes a l’electorat.

b) El manteniment de les relacions necessàries amb l’administració electoral i, en particular, amb la Junta Electoral Central.

c) La gestió de les relacions amb els òrgans competents de les comunitats autònomes en matèria electoral.

d) La coordinació amb les unitats dependents d’altres ministeris amb competències en matèria electoral.

e) El registre i l’aplicació del règim jurídic dels partits polítics.

f) La gestió de les subvencions estatals anuals i de les subvencions per despeses electorals de les formacions polítiques, en els termes que establix la legislació vigent.

A més del Ministeri de l’Interior, participen activament el Ministeri d’Economia i Empresa (del qual depen l’Oficina del Cens Electoral); el Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació (per a tot el relatiu a l’exercici del dret de sufragi dels espanyols a l’exterior), i la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (per a l’exercici del vot per correu).

També la Secretaria d’Estat de Comunicació (Presidència del Govern i Portaveu del Govern), exercix funcions importants en el procés electoral (relacions amb els mitjans de comunicació, rodes de premsa el dia de les eleccions, etc.).

Qui fa què