PDF

ELECCIONS CONVOCADES G 2019 G 2016 G 2015
Diputats a elegir 350 350 350
Senadors a elegir 208 208 208
Candidatures presentades al Congrés dels Diputats 609 572 625
Candidatures presentades al Senat 620 606 673
Candidatures proclamades al Congrés dels Diputats 582 545 605
Candidatures proclamades al Senat 605 582 657
Candidats titulars al Congrés dels Diputats (homes) 2.109 1.980 2.263
Candidates titulars al Congrés dels Diputats (dones) 2.004 1.836 2.090
Candidats suplents al Congrés Diputats (homes) 801 749 838
Candidates suplents al Congrés Diputats (dones) 737 755 800
Candidats titulars al Senat (homes) 749 761 875
Candidates titulars al Senat (dones) 570 556 668
Candidats suplents al Senat (homes) 1.315 1.312 1.541
Candidates suplents al Senat (dones) 1.302 1.310 1.536
CENSOS ELECTORALS (FONT INE*)      
Població de dret 46.722.980 46.624.382 46.771.341
Cens d'espanyols residents a Espanya 34.799.999 34.597.844 34.635.680
Cens d'espanyols residents a l'estranger amb dret de vot 2.093.977 1.920.256 1.875.272
Cens de residents estrangers a Espanya --- --- ---
Total cens* 36.893.976 36.518.100 36.510.952
Electors nous des de les Eleccions Generals 2016 1.157.196 --- ---
ADMINISTRACIÓ ELECTORAL      
1 - Juntes electorals      
Junta Electoral Central 1 1 1
Juntes electorals provincials 50 50 50
Juntes electorals de zona 303 303 303
2 - Circumscripcions, col·legis, seccions, meses *      
Circumscripcions Congrés 52 52 52
Circumscripcions Senat 59 59 59
Municipis 8.131 8.125 8.123
Locals electorals* 23.196 22.953 22.951
Seccions electorals* 36.317 36.195 36.217
Meses electorals* 60.038 57.526 57.486
Membres de meses (titulars) 180.114 172.578 172.458
Membres de meses (suplents) 360.228 345.156 344.916
Total membres de meses (titulars + suplents) 540.342 517.734 517.374
MITJANS MATERIALS      
Urnes Aprox. 212.000 210.000 210.000
Cabines Aprox. 58.000 58.000 58.000
Total paperetes (Congrés + Senat) aprox.** 375.000.000 360.000.000 400.000.000
Sobres a confeccionar Administració de l'Estat 67.200.000 66.800.000 66.800.000
Manual d'instruccions per a membres de mesa 912.000 870.700 870.700
* Les dades de cens, seccions, locals i meses electorals que s'ofereixen corresponen a les dades de l'INE en cens de consulta. Si voleu més detalls sobre aquestes dades: http://www.ine.es/oficina_censo
** El total de paperetes al Congrés i al Senat és una xifra aproximada. Les delegacions i subdelegacions del Govern s'encarreguen de la fabricació de les paperetes per a les eleccions a les Corts Generals.