Vot presencial (Vot en mesa)

Vot Presencial

Cada elector o electora rebrà de l'Oficina del Cens Electoral una targeta censal amb les dades actualitzades de la seua inscripció en el cens electoral i de la Secció i Mesa en la qual li correspon votar. L'Oficina del Cens Electoral comunicarà igualment a les persones afectades les modificacions de Seccions, locals o Meses que hagen pogut produir-se.

La votació comença a les 9 hores del dia 28 d’abril, encara que els locals estan oberts abans perquè puguen presentar-se les persones que integren les Meses electorals i les hi constituïsquen, verifiquen que no hi ha problemes amb el material electoral (urnes, cabines, suports senyalitzadors, sobres, paperetes, impresos), acrediten interventors i interventores, apoderats i apoderades, etc.

La votació acaba a les 20 hores, moment en el qual la Presidència de la Mesa electoral anuncia el final de la votació. No obstant açò, si encara queda algú dins del local electoral, el President o la Presidenta de la Mesa li permetrà votar.

La identificació es realitza mitjançant:

  • Document nacional d'identitat (DNI).
  • Passaport (amb fotografia).
  • Permís (carnet) de conduir (amb fotografia).

No importa que aquests documents estiguen caducats, però han de ser els originals, no valen fotocòpies.

La votació acaba a les 20 hores, moment en què el President o la Presidenta de la Mesa electoral anuncia el final de la votació. No obstant això, si encara queda algú dins del local, el President o la Presidenta li permetrà vota.

La votació comença a les 9 hores, encara que els locals estan oberts abans perquè puguen presentar-se les persones que constituïsquen les Meses electorals i verifiquen que no hi ha problemes amb el material electoral, acrediten interventors i interventores, apoderats i apoderades, etc.

Solament es pot votar en la Mesa electoral que corresponga a cada elector o electora, excepte els interventors i les interventores que exerceixen el seu dret de sufragi en la Mesa davant la qual estan acreditats si pertany a la mateixa circumscripció en què estan inscrits.

Cada votant s'acostarà a la Mesa i manifestarà el seu nom i cognoms a la Presidència. Els o les vocals i els interventors o les interventores en comprovaran a través de les llistes del cens la identitat i el dret a votar. La persona lliurarà per la seua pròpia mà a la Presidència el sobre o sobres de votació tancats, qui, sense ocultar-los en cap moment a la vista del públic, dirà en veu alta el nom i, afegint-hi “Vota”, lliurarà de nou el sobre o els sobres perquè els introduïsca en les urnes que corresponguen.

La votació acaba a les 20 hores, moment en el qual la Mesa anuncia el final de la votació. No obstant açò, si encara queda algú dins del local, la Mesa li permetrà votar.

L'Administració de l'Estat o, si és el cas, la de les Comunitats Autònomes que tinguen atribuïdes competències en matèria laboral, previ acord amb els Delegats del Govern respecte al personal que treballa per compte aliè, i les Administracions públiques respecte al seu personal, adoptaran les mesures precises perquè les persones que presten els seus serveis el dia de les eleccions puguen disposar en el seu horari laboral de fins a quatre hores lliures per a l'exercici del dret del vot, que seran retribuïdes. Quan el treball es preste en jornada reduïda, s’efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís.

En cas de persones que per estar realitzant funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es deriven dificultats per a exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions, les mesures precises a adoptar aniran encaminades al fet que aquestes persones puguen votar per correu i disposen per a açò amb permís de fins a quatre hores lliures per a poder-lo sol·licitar seguint el procediment establit en l'article 72 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

El local electoral