TRAMITACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER DESPESES ELECTORALS

TRAMITACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER DESPESES ELECTORALS

SOL·LICITUD: 

El sol·licitaran els Administradors electorals entre el 26 i el 28 de març:

 • Davant de les Juntes Electorals Provincials, si la candidatura no concorre en més d'una província.
 • Davant de la Junta Electoral Central, si la candidatura concorre en més d'una província.

CONCESSIÓ:

L'acompte es posarà a disposició dels Administradors electorals a partir del dia 1 de juny, per part de la Direcció General de Política Interior, sempre que:

 • Les Juntes Electorals traslladen les sol·licituds efectuades pels Administradors de les entitats polítiques a la Direcció General esmentada.
 • Es comunique el compte corrent electoral mitjançant el model de la Secretaria General del Tresor i Política Financera denominat Designació de compte bancari i comunicació de la baixa de dades bancàries que acredite els vint-i-quatre dígits del Codi Internacional de Compte Bancari (codi IBAN) a la Direcció General ja esmentada.
 • Es comuniquen les dades identificatives de l'Administrador electoral autoritzant la Direcció General de Política Interior perquè les seues dades es consulten a través del Sistema de Verificació de dades d'Identitat, si bé es pot substituir l'autorització per la fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.

ES CONCEDIRAN ACOMPTES TANT PER RESULTATS COM PER ENVIAMENTS ELECTORALS, ALS PARTITS, A LES FEDERACIONS I A LES COALICIONS QUE HAGEN PERCEBUT SUBVENCIONS PER DESPESES ELECTORALS EN LES ÚLTIMES ELECCIONS GENERALS CELEBRADES L'ANY 2016. NO TENEN DRET A AQUEST ACOMPTE LES AGRUPACIONS D'ELECTORS.

REQUISITS: 

 • Haver obtingut diputats o senadors electes.
 • Presentar davant el Tribunal de Comptes la comptabilitat de les despeses efectuades en la campanya electoral de les eleccions generals, entre els 100 i 125 dies següents al dia 28 d'abril (entre el 6 i el 31 d'agost de l'any 2019).  Aquesta presentació escaurà tant si la formació ha obtingut algun candidat electe, com si no l'aconseguix però ha percebut l’acompte del 30 %.
 • Constitució d'una garantia pel 10 % de l’acompte del 90 % a percebre (aval bancari o dipòsit en metàl·lic consignat a les Caixes de Dipòsit). El termini per a justificar la interposició de la garantia és d'un mes, després que es notifique la quantificació de l’acompte del 90 % que la Direcció General de Política Interior remet als Administradors electorals. Si no s'efectua el dipòsit del 10 %, es tramita la subvenció i es reté aquest import percentatge de la quantificació realitzada, pel que s'efectuaria un abonament del 81 %.
 • Certificació expedida per l'òrgan corresponent que acredite l'adquisició pels electes de la condició plena de membre de les Corts Generals i l'exercici efectiu del càrrec per al qual ha sigut elegit, si així ho acorda l'Administració electoral. (Si no s'acorda no cal)
 •  No s’escaurà la concessió d'aquest acompte quan en una entitat política hi haja persones condemnades per sentència, encara que no siga ferma, per delictes de rebel·lió, de terrorisme, contra l'Administració Pública o contra les Institucions de l'Estat, quan aquesta haja establert la pena d’inhabilitació per a l'exercici del dret de sufragi passiu, d'inhabilitació absoluta o especial, o de suspensió per a ocupació o càrrec públic en els termes que preveu la legislació penal.

REQUISITS: 

 • El Tribunal de Comptes fiscalitza les comptabilitats electorals i eleva l'informe corresponent a la Comissió Mixta per a les relacions amb el Tribunal de Comptes en les Corts Generals.
 • La comissió esmentada dicta la resolució pertinent que es publica en el Butlletí Oficial de l'Estat.
 • Una vegada publicada la resolució de la Comissió Mixta en el Butlletí Oficial de l'Estat, la Direcció General de Política Interior dicta les resolucions oportunes amb els imports finals i definitius que corresponen a les entitats polítiques.