Apoderats i interventors

Apoderats i interventors

Els representants de cada candidatura poden atorgar poder a favor de qualsevol ciutadà, major d’edat i que es trobe en ple ús dels seus drets civils i polítics, a fi que tinga la representació de la candidatura en els actes i les operacions electorals. Es tracta de l’apoderat.

Els apoderats poden accedir lliurement a tots els locals electorals, examinar el desenvolupament de la votació i de l’escrutini en qualsevol Mesa, formular reclamacions i protestes i demanar certificacions.

Els apoderats, si no hi ha interventors de la seua candidatura, poden actuar com a tals davant la Mesa, participant en les deliberacions amb veu i sense vot.

Els apoderats han d’identificar-se com a tals exhibint les seues credencials i el Document Nacional d’Identitat als membres de la Mesa.

Els apoderats no voten a la Mesa si no figuren en el cens propi d’eixa Mesa.

El representant de cada candidatura pot nomenar, fins a tres dies abans de l’elecció, dos interventors per cada Mesa electoral, mitjançant l’expedició de credencials talonàries, amb la data i la signatura al peu del nomenament.

Eixos interventors poden assistir a la Mesa i participar en les deliberacions amb veu però sense vot. A tals efectes, els interventors de cada candidatura acreditats davant la Mesa poden substituir-se entre si.

Exercixen la seua funció només a la Mesa en què estan acreditats.

Poden formular reclamacions i protestes i demanar certificacions.

Voten a la Mesa en què estan acreditats, encara que no estiguen inclosos en el cens electoral propi d’eixa Mesa, sempre que figuren inscrits en el cens de la circumscripció corresponent a eixa Mesa. En cas contrari, només podran votar per correu en la Mesa, en el cens de la qual figuren inscrits.

“El vot dels interventors haurà de fer-se en la Mesa en què estiguen acreditats quan esta Mesa forme part de la circumscripció electoral en què li corresponga votar en tots els procesos electorals convocats, i, en canvi, ho ha de fer per correspondencia en tots si en alguns dels procesos esmentats no es dona esta circumstància” (Instrucció 1/2019 de la Junta Electoral Central, de 23 de gener).