Seguridade Social

Seguridade Social

Con independencia da súa condición individual (xa sexa traballador, pensionista, desempregado...), toda persoa que sexa designada para desempeñar funcións como membro (tanto titular como suplente) dunha Mesa electoral, con motivo da celebración dun proceso electoral, está especialmente protexida polo sistema da Seguridade Social.

Están protexidas de todos os riscos que se deriven da súa condición de membro, titular ou suplente dunha Mesa electoral e teñan relación directa co desempeño das súas funcións, incluído o accidente in itinere; as lesións que poidan sufrir teñen a consideración de accidente de traballo.

As prestacións ás que teñen dereito son as seguintes:
  • Asistencia sanitaria.
  • Prestacións complementarias.
  • Prestacións económicas.
  • Servizos Sociais.
No caso de ser necesaria a asistencia sanitaria o mesmo afectado ou, se faltase, os seus familiares ou os restantes membros da Mesa comunicarán á Delegación ou Subdelegación do Goberno, coa maior urxencia posible, os datos seguintes:
  • Datos persoais da persoa afectada.
  • Mesa na que tiña a condición de membro.
  • Accidente e lugar no que se produciu.
  • Centro no que foi atendido.
A Dirección Xeral de Política Interior, en comunicación cos Delegados e Subdelegados do Goberno, encargarase de realizar as xestións oportunas co Instituto Nacional da Seguridade Social co fin de que se axilice e facilite a protección para dispensar.

Canto ás demais prestacións, distintas da asistencia sanitaria (prestacións complementarias, prestacións económicas e Servizos Sociais), tamén serán postas en coñecemento da Delegación ou Subdelegación do Goberno correspondente.