O Congreso dos Deputados

O Congreso dos Deputados

O Congreso dos Deputados é unha das dúas Cámaras que conforman as Cortes Xerais, á que a Constitución reservou unha serie de importantes funcións e facultades.

O Congreso autoriza a formación do Goberno, pode provocar o seu cesamento, coñece en primeiro lugar a tramitación dos proxectos lexislativos e dos orzamentos e debe confirmar ou rexeitar as emendas ou vetos do Senado sobre estes textos lexislativos.

O número de deputados é de 350.

A distribución de deputados por provincias faise da maneira seguinte:

A cada unha das cincuenta provincias correspóndelle un mínimo inicial de dous deputados. As cidades de Ceuta e Melilla elixen un deputado cada unha.

Os restantes 248 deputados repártense entre as cincuenta provincias en proporción á súa poboación.

Real Decreto de Convocatoria das eleccións concreta o número de deputados a elixir en cada provincia.

Todos os deputados son elixidos por sufraxio universal, libre, igual, directo e segredo. En cada provincia, elíxense tantos deputados como corresponda, segundo o fixado no real decreto de convocatoria.

Os partidos políticos presentan os seus candidatos en listas pechadas e bloqueadas, de xeito que o día das eleccións, o elector non pode seleccionar candidatos individuais ou alterar a orde das listas, senón que escollerá a papeleta do partido elixido e a introducirá no sobre correspondente.

O Congreso