Escrutinio

Escrutinio

Unha vez termina a votación, comeza o escrutinio nas mesas.

O escrutinio realízase extraendo o Presidente, un a un, os sobres da urna correspondente e lendo en voz alta a denominación da candidatura ou, se é o caso, o nome dos candidatos votados. O Presidente ensinará cada papeleta, unha vez lida, aos vogais, interventores e apoderados. Segundo establece a normativa, en primeiro lugar efectúase o escrutinio correspondente ás eleccións ao Congreso dos Deputados e en segundo lugar, das eleccións ao Senado.

Terminado o reconto, resolveranse por maioría as posibles dúbidas e/ou protestas que puidese haber. Posteriormente, o Presidente anunciará en voz alta o resultado, especificando o número de electores censados, o de certificacións censuais achegadas, o número de papeletas nulas, o de votos en branco e o dos votos obtidos por cada candidatura ou candidato.

A mesa fai públicos os resultados por medio dun acta de escrutinio, da que dará unha copia ao representante da Administración e aos representantes de cada candidatura, aos interventores, apoderados e candidatos que o soliciten.

Os resultados coñécense tan rapidamente porque existe un complexo e avanzado procedemento de transmisión da información.

En cada mesa electoral existe un representante da Administración que, unha vez concluíu o escrutinio, recibe do Presidente da mesa unha copia da acta de escrutinio cos resultados desa mesa e os transmíte ao centro de totalización de datos do Ministerio do Interior.

  1. Estes resultados que se dan o día das eleccións por parte do Goberno da Nación obedecen ao cumprimento das previsións contidas no artigo 98.2 da LOREG: “O Goberno deberá dar información provisional sobre os resultados da elección”.
  2. O escrutinio oficial e definitivo realízase polas Xuntas Electorais Provinciais e comeza tres días despois das eleccións.
  3. Os resultados oficiais son os que se publican no Boletín Oficial do Estado.

Antes de proceder ao escrutinio definitivo, a Xunta Electoral competente constitúese en mesa para proceder ao reconto de votos dos residentes ausentes. Ás oito da mañá, cos Interventores que designen as candidaturas concorrentes, o Presidente procede a introducir na urna os sobres de votación dos residentes ausentes recibidos ata ese mesmo día e o Secretario anota os nomes dos votantes na lista. Acto seguido a Xunta escruta os votos e incorpora os resultados ao escrutinio definitivo.

A Xunta Electoral correspondente realiza o escrutinio xeral ou definitivo (art. 103 e ss. LOREG) o terceiro día seguinte ao da votación. É un acto único e ten carácter público.

O Presidente, estende a acta de constitución da Xunta asinada por el mesmo, os Vogais e o Secretario e polos representantes e apoderados das candidaturas debidamente acreditados.

A sesión de escrutinio iníciase lendo o Secretario as disposicións legais. A continuación procédese á apertura dos sobres (o sobre número 1 coa documentación electoral correspondente a cada mesa) que se entregaron o día das eleccións nos Xulgados.

O Secretario dará conta dos resumos de votación de cada mesa. Durante o escrutinio a Xunta non pode anular ningún acta nin voto, limítase a verificar o reconto e a suma dos votos nas correspondentes mesas segundo as actas ou as copias das actas das mesas. Se existise erro material ou de feito, ou aritmético procederase á súa corrección.

O acto de escrutinio non debe interromperse e deberá concluír non máis tarde do sexto día posterior ao das eleccións.

O percorrido do voto