Voto por correo desde España

Voto por correo desde España

O prazo para votar por correo prolongarase ata o 26 de abril ás 14:00.
Impreso de solicitude de voto por correo: Galego,  CastellanoCatalàEuskeraValencià

Unha vez convocadas as eleccións, e ata o día 18 de abril, data na que finaliza o prazo para solicitar o voto por correo, poderase acudir a calquera oficina de Correos e solicitar o impreso para votar por correo.

Debidamente cuberto, entregarao persoalmente en calquera oficina de Correos e acreditará a súa identificación ante a persoa da devandita oficina coa presentación do seu DNI, pasaporte ou carné de conducir (xa que inclúen fotografía do titular e firma; en ningún caso fotocopia), que así llo requirirá para a comprobación da súa firma.

Lémbrese: o prazo para poder solicitar o voto por correo remata o día 18 de abril.

Os servizos de Correos remiten a solicitude debidamente cuberta á Oficina do Censo Electoral, que fai a anotación correspondente nas listas do censo. Por tanto, a persoa que solicita o voto por correo, unha vez foi admitida a súa solicitude, XA NON PODE VOTAR PERSOALMENTE.

A continuación a Oficina do Censo Electoral envía por correo certificado ao domicilio indicado polo elector no impreso de solicitude un sobre coa seguinte documentación:

 • papeletas e sobres de votación.
 • o certificado de inscrición no censo.
 • un sobre no que figurará a dirección da Mesa onde lle correspondería votar.
 • unha folla explicativa.

Esta documentación tamén a debe recoller a persoa que o solicitou, logo da acreditación da súa identidade. Se non estivese no seu domicilio, terá que ir persoalmente a recollela á Oficina de Correos correspondente.

O elector ou a electora deberá seleccionar a súa opción de voto:

 • Para a elección de Deputados, introducirá a papeleta correspondente á candidatura elixida dentro do sobre de votación de cor branca.
 • Para a elección de Senadores, marcará o/os candidatos da súa elección atendendo ás instrucións que se recollen na propia papeleta. Despois meterá esta papeleta no sobre de votación de cor sepia.

A continuación, introducirá no sobre dirixido á Mesa electoral o seguinte:

 • Sobres de votación coas papeletas.
 • O certificado de inscrición no censo.

Ten ata o día 24 de abril para remitir este sobre por correo certificado. Este envío é gratuíto para o elector, xa que será o Ministerio do Interior a través do orzamento electoral quen se fará cargo de compensar ao operador postal por estes envíos.

Debe terse en conta que non é necesario que o elector acuda persoalmente á Oficina de Correos a certificar o sobre de votación, senón que poderá facelo outra persoa no seu nome (Acordo XEC 10 maio 1995).

O Servizo de Correos conservará ata o día da votación toda a correspondencia dirixida ás Mesas electorais e trasladaraa ás devanditas Mesas ás nove da mañá.

Así mesmo, seguirá trasladando a que se reciba no devandito día, ata as vinte horas. O Servizo de Correos levará un rexistro de toda a documentación recibida, que estará a disposición das Xuntas Electorais.

Os sobres recibidos despois das vinte horas do día fixado para a votación remitiranse á Xunta Electoral de Zona (e serán destruídos).

28 de abril, ás 20 horas, unha vez que votase o último elector na Mesa electoral, procederase a introducir na urna respectiva os sobres que conteñan as papeletas do voto remitidos por correo.

Para iso, deben seguirse os seguintes pasos:

 1. Abrir, de un en, os sobres remitidos á Presidencia da Mesa e comprobar que conteñen o certificado de inscrición no censo do elector e o sobre ou sobres de voto por correo.
 2. Comprobar que o elector está inscrito no censo da Mesa.
 3. Introducir na urna correspondente o sobre ou sobres de votación.
 4. Anotar o elector ou a electora na lista numerada de votantes (os e as vogais anotarán o nome do elector ou da electora na lista numerada de votantes).

Voto por correo desde España