Voto das persoas que residen permanentemente no estranxeiro

Voto das persoas que residen permanentemente no estranxeiro

Ampliando o prazo da votación CERA ata o 1 de abril.

Impreso de solicitude de voto para os españois que residen no estranxeiro (CERA): GalegoCastellanoCatalàEuskeraValencià

Os españois que residan permanentemente no estranxeiro e que estean inscritos no Censo de Residentes Ausentes no Estranxeiro (CERA) poderán votar nas eleccións a Cortes Xerais, para o que deberán solicitalo previamente.

Para formular a solicitude debe facer o seguinte:

 • Cubrir o impreso de solicitude que lle remitirá a Oficina do Censo Electoral ou que poderá obter da web do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación ou descargalo aquí. Non esqueza asinalo.
 • Acompañar o impreso de solicitude dun dos documentos seguintes:
  • Fotocopia do DNI.
  • Fotocopia do Pasaporte expedido polas autoridades españolas.
  • Certificación de nacionalidade (de expedición gratuíta polo Consulado ou Embaixada en que estea inscrito).
  • Certificación de inscrición no Rexistro de Matrícula Consular (de expedición gratuíta polo. 
  • Consulado ou Embaixada en que estea inscrito).
 • Remitilo todo canto antes, e en todo caso non máis tarde do día 30 de marzo, á Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral da provincia en cuxo censo estea inscrito en España. Pode consultar as direccións aquí.

O envío da solicitude tamén se poderá realizar de forma telemática, por medio do acceso do interesado ao procedemento "Solicitude de voto CERA" publicado na Sede electrónica do INE e acreditando a súa identidade mediante un certificado electrónico recoñecido, asociado ao seu DNI. Quen non dispoña de certificado electrónico poderá realizar o envío da solicitude por esta mesma vía, accedendo ao procedemento coa Clave de Tramitación Telemática (CTT) que figura preimpresa na comunicación e achegando copia dun dos documentos anteriormente mencionados, e poderá obter un xustificante do rexistro electrónico da presentación da solicitude.

Orde Interior 358/2015, do 27 de febreiro pola que se modifica o anexo 6 do RD 605/1999, do 16 de abril de regulación complementaria dos procesos electorais (BOE 54 do 4/3/2015). 

Resolución do 9 de marzo de 2015, da Oficina do Censo Electoral, pola que se establece o procedemento para a solicitude de voto dos electores residentes ausentes que viven no estranxeiro (BOE 63 do 14/3/2015).

Unha vez proclamadas as candidaturas, e finalizado o prazo de recursos, a Oficina do Censo Electoral enviaralle a documentación para votar.

Os envíos realizaranse en todo caso antes do 16 de abril, aínda que a este prazo se sumará o tempo que tarde en chegar a documentación ao domicilio no estranxeiro.

A documentación electoral que remite a Oficina do Censo Electoral é a seguinte:

 • Unha folla informativa.
 • Papeletas e sobres de votación.
 • Dous certificados de inscrición no censo electoral ou censo de residentes ausentes.
 • Sobre dirixido á Xunta Electoral Provincial.
 • Sobre dirixido ao Consulado ou Embaixada.
 • Impreso para a devolución dos gastos do envío do voto por correo.

Deberá seleccionar a súa opción de voto (ou non incluirá papeleta algunha se o que desexa é votar en branco):

 • Para a elección de Deputados e Deputadas, introducirá a papeleta correspondente á candidatura elixida dentro do sobre de votación de cor branca.
 • Para a elección de Senadores e Senadoras, marcará o/os candidatos da súa elección de acordo coas instrucións que se recollen na papeleta. Despois meterá esta papeleta no sobre de votación de cor sepia.

A continuación, introducirá no sobre dirixido á Xunta Electoral Provincial o seguinte:

 • Sobres de votación coas papeletas.
 • Un dos certificados de inscrición no censo.
 • Fotocopia do pasaporte ou do DNI expedidos polas autoridades españolas, ou certificación de nacionalidade ou de inscrición no Rexistro de Matricula Consular expedidas polo Consulado de España no país de residencia.

A partir de aquí, pode optar por facer o seguinte con este sobre e o seu contido:

 • Depositalo persoalmente nas urnas dispostas para o efecto na súa Embaixada ou Consulado. Poderá facelo entre os días 24 ao 26 de abril (ambos inclusive). Deberá entregar o segundo certificado de inscrición no censo ao funcionario consular.
 • Remitilo por correo certificado. Poderá facelo ata o 23 de abril. Neste caso, deberá introducir no sobre dirixido ao Consulado ou Embaixada o seguinte:
  • Sobre dirixido á Xunta Electoral Provincial co contido xa indicado.
  • O segundo certificado de inscrición no censo.
  • Se así o desexa, o impreso cuberto para a devolución dos gastos do envío.

Será indispensable para a validez destes votos que conste claramente no sobre un cuño ou outra inscrición oficial dunha Oficina de Correos do Estado correspondente ou, no seu caso, da Oficina Consular de Carreira ou Sección Consular da Misión Diplomática correspondente, que certifique de modo indubidable o cumprimento dos prazos previstos.

Finalizado o prazo para o depósito do voto en urna, o funcionario ou a funcionaria consular expedirá unha acta que deberá remitir á Xunta Electoral Central e que conterá o número de certificacións de inscrición no censo recibidas, así como o número de sobres recibidos por correo ata a finalización do depósito do voto en urna e, no seu caso, as incidencias que puidesen producirse.

Ao día seguinte, todos os votos (recibidos por correo ou depositados en urna) deberán ser remitidos á Oficina que para estes efectos se constitúa no Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, que procederá ao seu envío urxente ás Xuntas Electorais encargadas do escrutinio.

Máis información na Embaixada ou Consulado e en www.exteriores.gob.es e www.ine.es

Se algún elector do CERA se atopase temporalmente en España durante a convocatoria dun proceso electoral, poderá solicitar (do mesmo xeito que os residentes en territorio nacional) o voto por correo a partir da data da convocatoria e ata o día 18 de abril, sen que iso supoña a súa baixa no CERA.

Para iso, deberá cubrir a solicitude dispoñible en calquera oficina do Servizo de Correos indicando expresamente a súa inscrición no censo de españois residentes no estranxeiro e dirixila á correspondente Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral.

O elector deberá asinar a solicitude e comprobar que o empregado de correos pon a data e o selo correspondente.

Indicará un domicilio en España onde desexe recibir a documentación. Se xa se enviou a documentación ao domicilio de inscrición por solicitalo desde o estranxeiro, enviaráselle un certificado de inscrición coa marca "DUPLICADO".

Recibida a documentación electoral na dirección de España que sinalase na solicitude, o elector enviará o seu voto por correo certificado á Xunta Electoral Provincial correspondente, non máis tarde do 24 de abril.

Estes electores non poderán votar persoalmente na Mesa electoral.

Voto CERA