Recurs contra la designació: Impediments i excuses

Recurs contra la designació: Impediments i excuses

Els càrrecs de les persones que intgren la mesa són obligatoris, com també ho són els càrrecs de suplents.

A les eleccions del 28 d’abril, les persones designades disposen de set dies des de la notificació per al·legar davant la junta electoral de zona corresponent una causa justificada i documentada que els impedeixi acceptar el càrrec. Les persones majors de 65 anys que hagin estat nomenades poden renunciar en el termini de set dies a partir de la comunicació de la notificació.

La junta electoral de zona resol les al·legacions en el termini de 5 dies. Contra la resolució de la junta electoral de zona no es pot recórrer per via administrativa electoral, sense perjudici de qualsevol recurs jurisdiccional que l'interessat estimi pertinent (acords de la Junta Electoral Central del 20 d'abril, 19 de setembre i 3 de desembre del 2001). D’altra banda, l’article 8.5 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, recull que correspon als jutjats contenciosos administratius conèixer de les impugnacions contra actes de les juntes electorals de zona.

Es preveu la possibilitat de rebre i enviar consultes i recursos per fax, sempre que a més a més s'enviï la documentació original per correu o per qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància de la recepció per part de l’interessat (acord de la Junta Electoral Central del 9 de febrer del 2000).

La condició de persona que integra la mesa electoral solament es perd després de l’acceptació per part de la junta electoral de zona de l'excusa al·legada per la persona designada. Cap altra persona o institució no pot decidir el canvi d’aquesta condició.

Si posteriorment qualsevol de les persones designades no pogués anar a exercir el càrrec, ho ha de comunicar a la junta electoral de zona almenys 72 hores abans de la jornada electoral, aportant les justificacions corresponents. Si la impossibilitat d'acudir-hi es produeix després d’aquest termini, l’avís a la junta electoral de zona s’ha de fer de manera immediata i, en tot cas, abans de la constitució de la mesa electoral (que es fa a les 8.00 del dia de la votació). Els suplents també poden al·legar excuses que els impedeixin formar part de la mesa.

El càrrec de persona que integra la mesa no el pot exercir ningú que es presenti com a candidat o candidata, ni tan sols encara que ho faci en una altra circumscripció. Es considera causa justificada el fet de tenir la condició d’inelegible, segons el que s'estableix en l’article 6 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

La persona designada per l’Administració per rebre una còpia de l’acta d’escrutini, a l’efecte de facilitar informació provisional sobre els resultats electorals, no pot compatibilitzar aquesta funció amb la de persona que integra la mesa.

El president o la presidenta i els vocals de les meses electorals, així com els suplents respectius, que no es presentin o no exerceixin les funcions, les abandonin sense causa legítima o incompleixin sense causa justificada les obligacions d'excusa o avís previ, incorren en un delicte que es pot castigar amb una pena de presó d'entre tres mesos i un any o una multa d'entre sis i vint-i-quatre mesos.


Instrucció 1/2018, de 14 de març, de la Junta Electoral Central, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de president i vocal de les meses electorals