Permisos i dietes

Permisos i dietes

Les persones designades membres de mesa per a les eleccions del 28 d’abril, han de complir amb les seves obligacions el dia de la votació, independentment de la jornada de treball del dia anterior.

Els treballadors per compte d’altri i els funcionaris nomenats membres de la mesa, tenen dret a un permís retribuït de la jornada completa durant el dia de la votació, si és laborable. En tot cas, tenen dret a una reducció de la jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.

Per facilitar el compliment dels deures de les persones que formen la mesa, el torn de nit que comença el dia 28 d’abril s’ha de computar com a jornada laboral del dia electoral, i el dret de reducció de cinc hores de la jornada de treball es pot exercir durant el torn de nit següent del treballador, sempre que el torn s’iniciï el dia immediatament posterior al de les eleccions del 28 d’abril.

Els persones que integren les meses electorals perceben una dieta de 65 €.

Si algun dels suplents ha d’exercir la funció per absència del titular, té dret al permís retribuït i a la reducció de jornada, i també a la dieta. Els drets esmentats no es concedeixen si el suplent no arriba a ocupar el lloc a la mesa electoral.