Accessibilitat del procés electoral per a les persones que integren les meses electorals

Accessibilitat del procés electoral per a les persones que integren les meses electorals

Tríptic CastellanoCatalàGalegoEuskeraValencià

Manual d'instruccions per participar en una mesa electoral (lectura fàcil)  (PDF): CastellanoCatalàGalegoEuskeraValencià
Es considera com a excusa suficient que eximeix de l’obligació de formar part d’una mesa electoral la situació de discapacitat, declarada d’acord amb l'article 4 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Amb l’aportació per part de la persona interessada de la declaració de discapacitat, qualsevol que en sigui el grau, n’hi haurà prou perquè la junta electoral de zona accepti l’excusa, sense que calgui aportar cap certificat mèdic en què es detallin les limitacions que impedeixen o dificulten l’exercici de les funcions de membre d’una mesa electoral (Instrucció 6/2011, de 28 d’abril, de la Junta Electoral Central).

Si no volguessin fer ús d’aquest dret, l’Administració ofereix serveis gratuïts per a les persones sordes o amb discapacitat auditiva designades per formar part d’una mesa electoral:

1. Servei gratuït d’interpretació en llengua de signes, tant per als titulars com per als suplents (ja sigui en llengua de signes espanyola o, si escau, en les llengües de signes pròpies de les comunitats autònomes).
Aquestes persones podran sol·licitar a la junta electoral de zona, per escrit i en un termini de set dies des de la notificació del seu nomenament, el servei gratuït d'intèrpret en llengua de signes.
La junta electoral de zona posarà en coneixement de la Delegació o Subdelegació del Govern corresponent els casos en què hagi resolt que cal proporcionar el servei gratuït d’intèrpret en llengua de signes.

La Subdelegació del Govern corresponent comunicarà aquests casos al Ministeri de l’Interior, a qui correspon la coordinació dels processos electorals d’àmbit estatal, i, de manera simultània, els posarà en coneixement de la Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE), en el telèfon 607 99 25 14, l’horari d’atenció del qual és de les 8 a les 20 h. Aquest telèfon està habilitat especialment per la Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE), en col·laboració amb el Ministeri de l’Interior i el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, a l’efecte de seleccionar els intèrprets oficials en llengua de signes que prestaran el servei esmentat durant la jornada electoral.

2. Servei gratuït de bucle d’inducció magnètica per a les persones sordes o amb discapacitat auditiva (usuàries de pròtesis auditives, tant titulars com suplents).

Aquestes persones podran sol·licitar a la junta electoral de zona, per escrit i en un termini de set dies des de la notificació del seu nomenament, el servei gratuït de bucle d’inducció magnètica.
La junta electoral de zona posarà en coneixement de la Delegació o Subdelegació del Govern corresponent els casos en què hagi resolt que cal proporcionar l’esmentat servei gratuït, i aquesta comunicarà els casos al Ministeri de l’Interior, que durà a terme les gestions necessàries amb FIAPAS (Confederació Espanyola de Famílies de Persones Sordes) per dotar aquestes persones del servei sol·licitat.