TRANSFERÈNCIA DELS IMPORTS DE LES SUBVENCIONS PER DESPESES ELECTORALS

TRANSFERÈNCIA DELS IMPORTS DE LES SUBVENCIONS PER DESPESES ELECTORALS

IMPORTANT: Per tal que el Ministeri de l’Interior pugui tramitar les subvencions per despeses electorals, cal que es comuniqui a la junta electoral competent o, quan escaigui, al Tribunal de Comptes, per tal que aquests ho facin saber a la Direcció General de Política Interior, el següent:
  1. Denominació de l’entitat política, amb indicació de si és partit, federació, coalició o agrupació d’electors.
  2. Província on s’han obtingut els resultats electorals o on hi ha la seu central.
  3. Dades identificadores de l’administrador (nom, cognoms, domicili, localitat i província) i autorització per verificar-ne les dades personals per mitjà del Sistema de Verificació de Dades d’Identitat o fotocòpia del DNI.
  4. Model de designació de compte bancari i comunicació de baixa de dades bancàries del Ministeri d’Economia i Competitivitat, en què ha de constar:
    • Els 24 dígits del codi IBAN.
    • Les dades identificadores de l’administrador, que és la persona a qui es fa la transferència.
    • La denominació de l’entitat política representada per l’administrador esmentat.

Aquesta informació es pot fer arribar directament a la Direcció General de Política Interior, sempre que abans s'hagi comunicat als òrgans esmentats més amunt.