LÍMITS DE LES SUBVENCIONS PER DESPESES ELECTORALS

LÍMITS DE LES SUBVENCIONS PER DESPESES ELECTORALS

L’Estat no abona, en cap cas, un import que sigui superior a:
 • La xifra de despeses electorals declarades que justificades pel Tribunal de Comptes.
 • La xifra que resulti de multiplicar per 0,37 euros el nombre d’habitants corresponent a la població de dret de les circumscripcions en què cada partit, federació, coalició o agrupació d’electors presenti candidatura.
L’Estat no abona,en cap cas, un import que sigui superior a:
 • La xifra de despeses per trameses electorals declarades justificades pel Tribunal de Comptes.
 • 0,21 euros pel nombre d’electors als quals s’hagi tramès propaganda.
 • Cal justificar que l’activitat realment s’ha dut a terme; és a dir, que les trameses s’han fet.
ARTICLE 17. INFRACCIONS I 17 BIS SANCIONS

MOLT GREU:
 • La superació per part dels partits polítics, en un 10% o més, dels límits de despeses electorals previstos en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, sense perjudici de les disposicions de l’article 134 de la Llei esmentada. 
SANCIÓ:
 • Una multa pecuniària proporcional del doble al quíntuple de l’excés de despesa produït.
 • La sanció no pot ser inferior a 50.000,00 euros.

GREU:
 • La superació per part dels partits polítics, en més d’un 3% i en menys d’un 10%, dels límits de despeses electorals previstos en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, sense perjudici de les disposicions de l’article 134 de la Llei esmentada. 
SANCIÓ:
 • Una multa pecuniària proporcional del doble al quíntuple de l’excés de despesa produït.
 • La sanció no pot ser inferior a 25.000,00 euros.

LLEU:
 • La superació per part dels partits polítics, en més d’un 1% i en menys d’un 3%, dels límits de despeses electorals previstos en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, sense perjudici de les disposicions de l’article 134 de la Llei esmentada. 
SANCIÓ:
 • Una multa pecuniària proporcional del doble al quíntuple de l’excés de despesa produït.
 • La sanció no pot ser inferior a 5.000,00 euros.