La presentació de candidatures en les Eleccions Generals 2019

LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES EN LES ELECCIONS GENERALS 2019

La Junta Electoral competent per a totes les operacions en relació amb la presentació i la proclamació de candidats en les eleccions Generals és la Junta Electoral Provincial (article 169 Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General).

El Secretari de la Junta Electoral atorgarà un nombre correlatiu per ordre de presentació a cada candidatura presentada i aquest ordre es guardarà en totes les publicacions  (article 46.9 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General).
 
Poden presentar candidats o llistes de candidats (article 44 i 169.3 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General):
  • Els partits i federacions inscrits en el Registre de Partits Polítics del Ministeri de l'Interior.
  • Les coalicions constituïdes que així ho hagin comunicat a la Junta Electoral corresponent, en els 10 dies següents a la convocatòria (del 6 al 15 de març), fent-hi constar la denominació de la coalició, les normes per les quals es regeix i les persones titulars dels seus òrgans de direcció o coordinació.
  • Les agrupacions d'electors. Aquestes hauran de reunir les signatures de, almenys, l’1% dels inscrits en el cens electoral de la circumscripció on es presentin.
Els partits, federacions o coalicions que no haguessin obtingut representació en cap de les Càmeres en l'anterior convocatòria d'eleccions necessitaran la signatura, almenys, del 0,1% dels electors inscrits en el cens electoral de la circumscripció per la qual pretenguin la seva elecció.

Cap elector no podrà prestar la seva signatura a més d'una candidatura.
Són elegibles els espanyols majors d'edat que posseeixin la qualitat d'elector i no es trobin inclosos en alguna de les causes previstes en els articles 6 i 154 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.
El termini per a presentar candidatures és del 20 al 25 de març. Les candidatures presentades es publiquen en el Butlletí Oficial de l'Estat el dia 27 de març i les candidatures proclamades el 2 d’abril (articles 45, 47, 169 a 171 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General)
Els partits i federacions que estableixin un pacte de coalició per a concórrer conjuntament a unes eleccions han de comunicar-ho a la Junta en els deu dies següents a la convocatòria (entre els dies 6 i 15 de març). Instrucció 1/2010, de 9 de setembre, de la Junta Electoral Central, sobre aplicació de l'article 44.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General quant a la constitució de coalicions electorals.

En aquesta comunicació s'ha de fer constar la denominació de la coalició, les normes per les quals es regeix i les persones titulars dels seus òrgans de direcció i coordinació article 44.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General).
Les agrupacions d'electors són formacions polítiques que es constitueixen amb l'aval d'un nombre variable de signatures d'electors i solament i exclusiva per a poder presentar candidatura en un procés electoral concret i determinat.

No tenen, per tant, vocació de permanència o naturalesa d'associació i no necessiten inscriure's en el Registre de Partits Polítics.

Cada agrupació d'electors és autònoma i independent de qualsevol altra. El seu àmbit espacial d'actuació és la circumscripció electoral -sense que hi càpiguen candidatures col·lectives, ni que abastin més d'una circumscripció, ni federacions o coalicions entre elles- i el seu àmbit temporal de validesa és el procés electoral concret per al qual es va constituir, sense que es pugui estendre's més enllà.

Per a presentar candidatures a les eleccions Generals, les agrupacions d'electors necessiten, almenys, les signatures de l’1% dels inscrits en el cens electoral de la circumscripció on es presentin. Cap elector podrà prestar la seva signatura a més d'una candidatura.  Article 169.3 Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General
A la presentació de la candidatura (que es realitza en els formularis que poden descarregar-se d'aquesta web) ha d'acompanyar-se la documentació que recull la Instrucció de la Junta Electoral Central, de 15 de març de 1999.

Presentació de candidatures al Senat.  Article 171 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General
  1. Les candidatures per al Senat són individuals a l'efecte de votació i escrutini, encara que poden agrupar-se en llistes als efectes de presentació i campanya electoral.
  2. Cada candidatura a Senador ha d'incloure dos candidats suplents, fent-hi constar l'ordre en què hagin d'assumir la suplència. Els noms dels candidats suplents figuraran en la publicació de les candidatures en el Butlletí Oficial de l'Estat i en tota la documentació electoral, però no s'inclouran en les paperetes electorals.