• Informació general
  • Visites Virtuals
  • Vot de les persones que resideixen temporalment a l'estranger (ERTA)

Vot de les persones que resideixen temporalment a l'estranger (ERTA)

Vot de les persones que resideixen temporalment a l'estranger (ERTA)

Vull votar, però seré a l'estranger de manera temporal en les pròximes eleccions

La sol•licitud

Els electors o les electores que es trobin temporalment a l'estranger entre la convocatòria d'un procés i la celebració d'aquest i que vulguin exercir el seu dret a sufragi poden fer-ho si segueixen un procediment específic.

Empleneu l’imprès de sol·licitud, que podreu trobar al vostre consolat o ambaixada, o a l’apartat “INFORMACIÓ GENERAL” d’aquest mateix web.

L'imprès ha de presentar-se personalment al consolat o ambaixada.

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el dia 30 de març.

Per poder formular la sol·licitud, l'elector ha d'estar inscrit al registre de matrícula consular com a no resident.

Tots dos tràmits (sol•licitud i inscripció) poden realitzar-se en el mateix acte.

El procediment

L'oficina del cens electoral li remetrà:
  • Un full informatiu.
  • Paperetes i sobres de votació per a cada procés electoral.
  • El certificat d'inscripció en el cens electoral.
  • Un sobre dirigit a la mesa electoral que li correspongui.
  • Imprès per a la devolució de les despeses d'enviament del vot per correu.
Ha d'introduir en el sobre dirigit a la mesa electoral:
  • El sobre o sobres de votació amb la seva opció de vot.
  • El certificat d'inscripció en el cens.
  • Si així ho desitja, l'imprès emplenat per a la devolució de les despeses d'enviament.
Envieu el sobre per correu certificat, podeu fer-ho fins al dia 24 d’abril.

Per a la validesa d'aquests vots serà indispensable que consti clarament al sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial de l’oficina de correus de l'Estat corresponent que certifiqui que s'ha remès dins del termini previst.

Més informació a l'ambaixada o consolat i a:

www.infoelectoral.mir.es
www.exteriores.gob.es
www.ine.es