Qui fa què

Qui fa què

Qui fa què?

L'organització d'un procés electoral exigeix el treball coordinat de moltes persones en un període molt breu de temps.

De manera molt general, i segons la funció que tenen encomanada, podem distingir els grups següents:
  • Òrgans que vetllen per la transparència del procés electoral
  • Òrgans encarregats de la gestió electoral
  • Candidatures en un procés electoral
  • Subjectes que decideixen el procés electoral
  • Agents que informen sobre el procés electoral
  • Agents de seguretat
  • Altres subjectes intervinents
 
Òrgans que vetllen per la transparència del procés electoral

L'administració electoral

L'administració electoral vetlla per la transparència i objectivitat del procés i del principi d'igualtat. Està composta per les juntes electorals i les meses electorals.

La Junta Electoral Central és l'òrgan superior de l'administració electoral i n’és l'únic permanent, que té entre altres competències:

Dirigir i supervisar l'actuació de l'Oficina del Cens Electoral.

Cursar instruccions a les juntes electorals provincials i resoldre les seves consultes, unificant criteris.
Resoldre les queixes, reclamacions i recursos que se li dirigeixin.

Vetllar pel compliment de les normes relatives als comptes i a les despeses electorals per part de les candidatures

Exercir potestat disciplinària sobre totes les persones que intervinguin amb caràcter oficial en les operacions electorals.

Aprovar, a proposta de l'administració de les comunitats autònomes, els models d'actes, etc.
Està composta per 13 membres (magistrats del Tribunal Suprem i catedràtics de dret o de ciències polítiques i sociologia en actiu)

Juntes electorals provincials (JEP) i juntes electorals de zona (JEZ)

Els correspon, dins del seu àmbit territorial, resoldre les queixes i reclamacions que els dirigeixin d'acord amb la LOREG.

Les JEP i JEZ es constitueixen per a cada procés electoral, i es componen de cinc membres.
Hi ha una JEP a cada província.

A les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, les JEZ acumulen les funcions de les JEP.

Les JEZ existeixen en cada partit judicial i garanteixen l'existència en cada mesa electoral dels mitjans necessaris perquè puguin celebrar-se les eleccions convocades.

Per a les eleccions generals les juntes electorals competents en relació amb presentació i proclamació de candidats són les JEP

Meses electorals

Es constitueixen només per al dia de les eleccions.

Estan formades per ciutadans i ciutadanes triats per sorteig entre els censats en la secció corresponent.

La mesa és única encara que coincideixi la celebració de diverses eleccions.

Cada mesa està composta per 1 president o presidenta i 2 vocals.

Li correspon a la mesa entre altres funcions:

Comprovar que el local electoral reuneix les condicions necessàries per a poder celebrar l'acte de votació i observar si el material electoral presenta alguna deficiència.

Presidir la votació i fer guardar l'ordre en el local electoral perquè es desenvolupi sense cap mena d'incidents.

L'inici i tancament de la votació així com l'escrutini i finalment el lliurament de la documentació electoral al jutjat de primera instància o de pau i a Correus.

Ministeri de l'Interior. Direcció General de Política Interior

Li correspon l'organització general dels processos electorals d'àmbit estatal (eleccions europees, generals, municipals i referèndums) i les tasques de coordinació de la intervenció d'altres organismes en aquesta gestió.

Entre les seves competències es troben les següents:

Les relacions amb l'administració electoral i, en particular, amb la Junta Electoral Central.

La gestió de les relacions amb els òrgans competents de les comunitats autònomes en matèria electoral.

La coordinació amb les unitats depenents d'altres ministeris amb competència en matèria electoral.
Informació provisional sobre els resultats.

El registre de partits polítics.

El finançament públic dels partits polítics (subvencions estatals anuals i subvencions per despeses electorals) en els termes establerts en la legislació vigent.

Coordinació de la logística electoral.

Oficina del cens electoral Ministeri d'Economia i Competitivitat

És l'òrgan encarregat de la formació i actualització del cens electoral. Està enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística i exerceix les seves competències sota la direcció i supervisió de la Junta Electoral Central.

Té una estructura provincial, s’organitza en delegacions provincials i s'encarrega de coordinar, supervisar, controlar i revisar el procés d'elaboració del cens electoral.

A més a més, en ocasió de cada procés electoral s'ocupa de:

Obtenir les llistes electorals per a la seva exposició al públic i per a les meses electorals.
Resoldre reclamacions d'electors.

Determinar les seccions, meses i locals electorals.

Lliurar còpies del cens electoral a les candidatures proclamades.

Enviar les targetes censals als electors.

Expedir certificacions censals específiques i certificats d'inscripció en el cens.

Difusió de dades censals.

Enviament de la documentació per al vot per correu nacional.

Enviament de la documentació per al vot per correu des de l'estranger (CERA i ERTA)

Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació

És l'encarregat (juntament amb Correus i l'Oficina del Cens Electoral) de fer efectiu l'exercici del dret de sufragi dels espanyols a l'estranger.

Les oficines i les seccions consulars s'encarreguen de la tramitació de les sol·licituds de la documentació electoral dels espanyols i de les espanyoles que resideixen temporalment a l'exterior.
Els espanyols i les espanyoles que resideixen permanentment a l'exterior poden dipositar el vot en una urna a l'oficina o a la secció consular a la qual estiguin adscrits o remetre'l a aquestes per correu.

Correus i Telègrafs

Com a operador designat pel Govern per a prestar el servei postal universal també participa en el correcte desenvolupament del procés electoral.

Fonamentalment, Correus s'encarrega de realitzar tots els enviaments electorals, tant els que realitza l'Oficina del Cens Electoral dirigits als electors i a les electores com els que realitzen aquests. Tots aquests enviaments són gratuïts per als electors i les electores, sense perjudici que l'Estat, mitjançant el pressupost electoral, hagi de compensar Correus per la seva intervenció al procés electoral. Aquesta compensació també inclou la que correspon als enviaments de publicitat electoral que realitzen els partits polítics.

Delegacions i Subdelegacions del Govern

Realitzen importants funcions electorals en el seu respectiu àmbit territorial, en estreta col•laboració amb el Ministeri de l'Interior, l'Administració Local i l'Autonòmica, si escau, entre les quals es troben tasques de seguretat, logística electoral, custòdia i distribució del material electoral, recollida i remissió de la informació relativa al seguiment de la jornada i a l'escrutini provisional dels resultats.

Ajuntaments

Són els encarregats de la gestió del procés electoral a escala local, en col•laboració amb les Delegacions i Subdelegacions del Govern i amb les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral.
 
Candidatures en un procés electoral

Qui pot presentar candidatures en un procés electoral?

Partits polítics i federacions

Són associacions de caràcter privat inscrites com a tals en el Registre de Partits Polítics depenent del Ministeri de l'Interior

Coalicions electorals

Formacions de caràcter temporal, constituïdes per partits i/o federacions, la finalitat de les quals és presentar candidatures en un procés electoral concret.

No hi ha un registre específic de coalicions electorals. La seva creació ha de comunicar-se únicament a la Junta Electoral corresponent a l'àmbit d'actuació de la coalició.

Han de constituir-se expressament per a cada procés, o per a diversos convocats en la mateixa data, i s’extingeixen una vegada celebrats.

Agrupacions d'electors

Són formacions polítiques que es constitueixen amb l'aval d'un nombre variable de signatures d'electors i d'electores de la circumscripció corresponent, i només i exclusivament per poder presentar candidatura en un procés electoral concret i determinat.

No tenen cap vocació de permanència i, de fet, si volen presentar-se en un altre procés electoral, ha de procedir-se a la nova recollida de les signatures.

Subjectes que decideixen el procés electoral

Els electors i les electores

Són electors o electores a Corts Generals els espanyols i les espanyoles majors d'edat inscrits o inscrites al cens electoral de residents a Espanya i a l'estranger i que no es trobin privats del seu dret de sufragi.

Els votants

Els electors i les electores es converteixen en votants des del moment en què voten. A Espanya el vot és voluntari. Ningú pot ser obligat ni coaccionat a votar.
La diferència entre nombre d'electors i d'electores i votants representa l'índex de participació, dada molt important per valorar correctament el procés electoral.

Agents que informen sobre el procés electoral

Ministeri de l'Interior (Direcció General de Política interior)

Informa sobre el procés i sobre els resultats provisionals, principalment a través de les campanyes institucionals, de la seva pàgina web i de les xarxes de premsa que, juntament amb la Secretaria d'Estat de Comunicació, s’ofereixen durant el cap de setmana electoral.

Mitjans de comunicació

Els mitjans (televisions públiques i privades, ràdios, premsa escrita, periòdics digitals, etc.) emeten les campanyes institucionals que elabora el Ministeri de l'Interior i organitzen amplis desplegaments per a informar sobre el procés electoral, les activitats de les formacions polítiques que concorren, l'operatiu electoral i els resultats electorals.

 
Agents de seguretat
Qui vetlla per la seguretat del procés?
  • FORCES I COSSOS DE SEGURETAT DE L'ESTAT
  • COSSOS DE SEGURETAT AUTONÒMICS
  • POLICIA LOCAL
 
Altres subjectes intervinents

Representants de la administració

Són les persones designades pels Delegats i Subdelegats del Govern per a oferir, durant tota la jornada electoral, l'assistència necessària a la mesa electoral, sempre amb caràcter auxiliar i sota la seva autoritat.


Les seves funcions comprenen:

La recollida i transmissió de les dades relatives a la suficiència del material electoral i incidències que es produeixin en l'obertura i constitució de les meses.

Recollida i transmissió de dades relatives al començament de la votació i a les dades de participació en els moments fixats pel Govern per a oferir públicament aquesta informació.
Recollida d'una còpia de l'acta d'escrutini de la mesa electoral i transmissió de les dades que hi inclou. A més custodiarà aquesta còpia per al seu lliurament a la Delegació o Subdelegació del Govern.

Secretaris dels aJuntaments

Són els delegats i les delegades de la Junta Electoral de Zona i actuen segons l'estricta dependència d'aquesta.

Col•laboren en logística electoral i en la supervisió dels locals electorals perquè el dia de la jornada electoral tinguin cobertes les seves necessitats.

Ministeri de Defensa

Participa en el procés electoral garantint el vot del personal de les Forces Armades que estigui complint missions en l'exterior.

Secretaria General d'Institucions Penitenciàries

Participa al procés electoral facilitant el vot dels interns o de les internes, que no estiguin privats de l'exercici del dret de sufragi, als centres penitenciaris.

Apoderats/ades i interventors/ores

Són persones designades pels partits polítics per actuar als locals electorals el dia de la votació.
Poden ostentar emblemes o adhesius de l'entitat política a la qual representen, però només per identificar-se com interventors i interventores o apoderats i apoderades d'aquesta candidatura i sense que això constitueixi publicitat electoral.

APODERAT/ADA: Persona major d'edat, en ple ús dels seus drets civils i polítics, que representa un partit polític a tots els actes i a totes les operacions electorals. Pot accedir lliurement a tots els locals electorals, examinar el desenvolupament de la votació i de l'escrutini en qualsevol mesa, formular reclamacions i demanar certificacions. No vota a la mesa si no figura al cens d'aquesta.

INTERVENTOR/ORA: És representant de la candidatura davant una mesa electoral. Desenvolupa la seva funció només a la mesa davant la qual s'acredita. Participa en les deliberacions de la mesa amb veu però sense vot. Els interventors i les interventores de cada candidatura acreditats i acreditades davant la mesa poden substituir-se entre si. Pot formular reclamacions o protestes i demanar certificacions. Voten a la mesa davant la qual s'han acreditat, encara que no estiguin inclosos en el cens d'aquesta, sempre que figurin inscrits en el cens de la circumscripció corresponent a aquesta mesa. En cas contrari, només poden votar per correu a la mesa en el cens de la qual figurin inscrits.