Persones que integren les meses

Persones que integren les meses

Com es desenvolupa, la jornada laboral, per a les persones que integren les meses?

Persones que integren les meses

Reunió en el local electoral

A les 8 del matí han de ser presents al local electoral tots els membres de mesa i els seus suplents.
Aquests últims, una vegada constituïda la mesa, si no han hagut de substituir cap titular queden exempts de les seves obligacions i poden abandonar el local electoral.

Què passa, si no es presenten ni les persones titulars ni les suplents?

Si el president o la presidenta no es presenta, i si tampoc ho fan els seus suplents, ha d'assumir la presidència el primer o el segon vocal, que ha de ser substituït en la seva qualitat de vocal per un altre dels suplents.

Si la mesa no es pot constituir abans de les 10 del matí perquè no compta amb les 3 persones que exigeix la llei, la situació s'ha de comunicar a la junta electoral de la zona.

Què ocorre llavors?

La junta electoral de zona convocarà una nova votació dins dels dos dies següents. La convocatòria es fixarà a la porta del local electoral i la junta electoral nomenarà nous membres de mesa.

Les persones que integren la mesa podran trobar ajuda en el representant de l'Administració que des de primera hora del matí es trobarà al local.

Comprovació del material electoral

Les persones que integren la mesa han de comprovar que es disposa del material següent:
 • Urnes de votació clarament identificades.
  Per a això es fixarà el sobre de votació corresponent al procés en la seva part davantera i posterior. Han d'estar tancades i precintades.
  En cas de trencament o deterioració del precinte, la presidència de la mesa, si no pogués obtenir una altra urna, n’haurà d'assegurar el tancament amb qualsevol mitjà al seu abast.
 • Cabina de votació.
  En un lloc intermedi entre l'entrada i la mesa.
 • Sobres i paperetes.
  N’hi ha d’haver un nombre suficient de totes les candidatures que es presenten a cada elecció durant tota la jornada.
 • Llista del cens
  d'electors i d'electores corresponent a la mesa.
 • Actes de constitució, escrutini i sessió.
 • Llista numerada de votants.
  S'hi anotarà en quin procés o processos vota cada persona.
 • Certificats de votació
  per entregar als electors i a les electores que ho sol·licitin.
 • Còpia dels nomenaments
  (credencials) dels interventors o de les interventores que actuïn davant la mesa.
 • Còpia dels nomenaments
  (credencials) dels electors o de les electores inscrits/ites al cens de la mesa que actuïn com a interventors o com a interventores en una altra mesa.
 • Joc de sobres
  i rebuts del seu de lliurament.
Si la mesa no disposa d'algun d'aquests elements, ha de comunicar-ho immediatament a la junta electoral de zona perquè procedeixi al seu enviament.

Comprovació que el local electoral reuneixi les condicions adequades per a celebrar-hi la votació. Taules, cadires, llum apropiada…

Recepció de les credencials dels interventors

Davant la mesa només hi poden actuar un màxim de dos interventors o interventores per cada candidatura.

Se'ls indicarà que queden reconeguts per la mesa.

Se'ls retornaran els nomenaments.

Confecció de l'acta de constitució de la mesa electoral

És única per a totes les eleccions que se celebrin.

Poden sol·licitar una còpia els o les representants de candidatures, els apoderats i les apoderades o els interventors i les interventores.

Només ha de lliurar-se una còpia per candidatura.

La presidència anunciarà el començament de la votació amb les paraules “comença la votació”.
Els electors i les electores s'han d'apropar a la mesa d'un en un.

Els o les vocals i els interventors o les interventores han de comprovar la seva identitat mitjançant el DNI, el passaport o el permís de conduir. Aquests documents s'han d'acceptar encara que estiguin caducats, però han de ser originals i en cap cas poden ser fotocòpies.

L'elector o electora lliurarà el sobre de votació tancat a la presidència, qui sense ocultar-lo en cap moment i a la vista del públic dirà en veu alta el nom del votant i, afegint-hi “vota”, lliurarà de nou el sobre a l'elector o electora, que serà qui l’introduirà en l'urna.

Què passa, si l'elector o l'electora no es troba a la llista del cens?

Podrà votar en la mesa si:

Es tracta dels interventors o de les interventores acreditats o acreditades davant la mesa, sempre que estiguin inscrits a aquesta circumscripció.

Presenta algun dels documents següents:

Sentència judicial que reconegui el seu dret a estar inscrit en el cens de la mesa.

Certificació censal específica, expedida per la delegació provincial de l'oficina del cens electoral, que l’habiliti per a fer efectiu el seu dret al vot en aquesta mesa.

Si una persona ha sol•licitat el vot per correu, no pot votar presencialment en la mesa (apareixerà una lletra “C” al costat del seu nom en la llista del cens, o figurarà en una “relació d'electors de la mesa que han sol•licitat el vot per correu”)

Anotació dels votants en la llista numerada de votants, amb el seu nom i cognoms i en l'ordre en el qual hagin emès el vot.

La votació pot interrompre's o suspendre's:

Interrupció de la votació de menys d'1 hora:

S'ha d'interrompre quan la mesa adverteixi l'absència de paperetes d'alguna candidatura i no pugui suplir-la mitjançant paperetes subministrades pels interventors o les interventores o pels apoderats o les apoderades de la corresponent candidatura.

En aquest cas la presidència de la mesa comunicarà per telèfon aquest fet a la junta electoral de zona que, immediatament, subministrarà noves paperetes.

La interrupció no pot durar més d'una hora i la votació es prorrogarà tant de temps com hagués estat interrompuda.

Suspensió de la votació més d'1 hora:

Pot suspendre's per interrupció superior a una hora, o bé per qualsevol motiu que faci impossible l'acte de votació.

La presidència, abans de prendre la decisió de suspendre la votació, ha de demanar l'opinió de totes les persones que integren la mesa i, si les circumstàncies ho permeten, ha de consultar-ho a la junta electoral de la zona.

Una vegada presa la decisió de suspendre la votació, que es reflectirà en escrit raonat, la presidència ordenarà la destrucció de totes les paperetes dipositades fins al moment en les urnes i enviarà immediatament una còpia de l’escrit mencionat a la junta electoral provincial, ja sigui en mà o per correu certificat.

Suspesa la votació en una mesa, la junta electoral de zona convocarà noves eleccions en aquesta mesa dins dels dos dies següents.

La presidència anunciarà en veu alta que conclourà la votació. Tot seguit introduirà les paperetes de vot remeses per correu.

A continuació es procedeix a la votació de les persones que integren la mesa i els interventors o les interventores.

Signatura de la llista numerada de votants pels o per les vocals i pels interventors o les interventores.
Escrutini

Oberta l'urna, la presidència extraurà un a un els sobres, els obrirà i llegirà les paperetes en veu alta.
La presidència ha d'ensenyar cada papereta, un cop llegida, a vocals, interventors o interventores i apoderats o apoderades.

La mesa comprovarà que el nombre de sobres coincideix amb el de votants anotats en la llista numerada de votants.

La presidència preguntarà si hi ha cap protesta o reclamació.

Destrucció de les paperetes de votació en presència dels assistents, però no s’han de destruir les paperetes següents:

Aquelles a les quals s'hagués negat validesa.

Aquelles que haguessin estat objecte d'alguna reclamació.

Amb les paperetes que no es destrueixin s’ha de fer el següent:

Les persones que integren la mesa hi han de posar la seva firma.

S'uniran a l'acta de sessió (una vegada que es redacti, finalitzat l'escrutini).

S'inclouran en la documentació electoral (en el sobre núm. 1)

Anunci dels resultats de la votació amb indicació de les dades següents:
 • Electors censats
 • Certificacions censals aportades i de sentències, si s’escau.
 • Nombre de votants.
 • Nombre de vots nuls.
 • Nombre de vots en blanc.
 • Nombre de vots obtinguts per cada candidatura
Emplenar l'acta d'escrutini.

S'ha de signar per qui presideix la mesa, els o les vocals i els interventors o les interventores de les candidatures. L'original s'ha de col·locar a l'entrada del local.

Lliurar còpies a les persones següents i per l’ordre següent:
 • En primer lloc, al representant o a la representant de l'Administració.
 • Després als o a les representants de candidatura, als interventors o a les interventores, als apoderats o a les apoderades o als candidats o a les candidates que ho sol·licitin.
Només ha de lliurar-se una còpia de l'acta per cada candidatura.

Acta de sessió.

Signar les actes per qui presideixi la mesa, els o les vocals i els interventors o les interventores de les candidatures.

Lliurar còpies als o a les representants de les candidatures, als apoderats o a les apoderades, als interventors o a les interventores i als candidats o a les candidates que ho sol·licitin.

Preparació i lliurament de la documentació electoral

Distribuir la documentació electoral en tres sobres

Sobre 1:
 • Acta de constitució de la mesa
 • Acta de sessió.
 • Documents als quals es faci referència en l'acta de sessió:
 • Llista numerada de votants.
 • Paperetes nul•les o que haguessin estat objecte de reclamació.
 • Llistes del cens electoral utilitzades.
 • Certificacions censals i/o sentències judicials aportades.
 • Còpies de les credencials dels interventors o de les interventores, o les mateixes credencials si les còpies no s'han rebut.
 • Sol•licituds de reintegrament de despeses del vot per correu, si n’hi hagués.
Sobres 2 i 3:
 • Còpia de l'acta de constitució de la mesa.
 • Còpia de l'acta de sessió.
Tancar els sobres i signar-los. Les persones que integren la mesa i els interventors o les interventores hi han de posar les seves signatures de manera que creuin les solapes.

Entregar els sobres 1 i 2 al jutjat de primera instància o de pau. Pot ser acompanyat per un o una vocal i pels interventors o per les interventores que ho desitgin.

Les forces i cossos de seguretat acompanyaran i, si calgués, facilitaran el desplaçament d'aquestes persones.

El jutge o jutgessa signarà el rebut corresponent (que s’ha de trobar entre la documentació de la mesa).

Un cop s'hagin entregat els sobres 1 i 2, finalitzen les funcions de les persones que integren la mesa que han acudit al jutjat.

Lliurar el sobre nombre 3

Un o una vocal ha de romandre al local fins que s'efectuï l'entrega al servei de correus, que haurà de signar el rebut corresponent (que es troba entre la documentació de la mesa).

Un cop entregat el sobre 3, finalitzen les funcions de la persona integrant de la mesa que s'ha quedat al local electoral.