Mètode D'Hondt

Mètode D'Hondt

Com es repartixen els diputats i les diputades segons el mètode d'Hondt?

El mètode D'Hondt és el sistema que s'utilitza per repartir els diputats i les diputades entre les candidatures de manera proporcional al nombre de vots obtinguts.

Com a exemple, simularem un parlament amb vuit diputats a repartir entre quatre candidatures que anomenarem A, B, C i D.

En primer lloc, s'ordenen de major a menor els resultats obtinguts per cada candidatura i es calcula el percentatge de vots de cadascuna tenint-hi en compte també els vots en blanc.

Per a evitar una excessiva fragmentació de la cambra, es descarten les candidatures que no arribin a un percentatge mínim de vots. En el cas de les eleccions generals aquest llindar és el 3% dels vots.

Es construeix una taula amb tantes columnes com diputats i diputades hi hagi per distribuir, completant cada columna amb el nombre de vots de cada candidatura dividit per 1, per 2, per 3... fins que s'hagi completat.

Els diputats i les diputades s'assignen als 8 coeficients més alts, en ordre decreixent.

En cas d'empat, el diputat o la diputada s'assignarà a la candidatura amb el nombre més elevat de vots totals. Si aquests també coincideixen, s'assignarà per sorteig, i la resta de manera alternativa.
El repartiment de diputats o de diputades queda de la manera següent:

Candidatura A: 4 Diputats/ades
Candidatura B: 3 Diputats/ades
Candidatura C: 1 Diputat/ada