El recorregut del vot

El recorregut del vot

Saps què ocorrerà amb el teu vot el dia de les eleccions?

El recorregut del vot

El dia de les eleccions, els electors i les electores poden votar de manera presencial a la mesa que els correspongui entre les 9 del matí i les 8 del vespre.

A les 8 de la vespre el president o presidenta de la mesa electoral anuncia en veu alta que acabarà la votació i, a continuació:

Permetrà votar als electors i a les electores que estiguin dins del local electoral o a l'accés a aquest.
Introduirà en l'urna els sobres de votació remesos per correu.

Votarà ell mateix, els vocals i els interventors acreditats davant aquesta mesa i no permetrà que voti ningú altre.

L'escrutini dels vots

Acaba la votació i comença l'escrutini dels vots, començant per les eleccions al Congrés dels Diputats.
El president o presidenta obre l'urna i va traient els sobres d'un en un.

Llegeix en veu alta la candidatura votada. Mostra la papereta a vocals, apoderats i interventors.
Es compta el nombre de vots obtinguts per cada candidatura i el president anuncia:
 • Nombre d'electors/ores censats/ades.
 • Nombre de votants.
 • Nombre de vots nuls.
 • Nombre de vots en blanc.
 • Nombre de vots per candidatura.
Es resolen possibles protestes i reclamacions.

Es destrueixen totes les paperetes de votació, excepte les considerades com a vots nuls i les que han estat objecte d'alguna reclamació.

Aquestes paperetes se signaran i s'inclouran en la documentació electoral que la mesa ha de lliurar al jutjat de primera instància o de pau.

S'estén l'acta d'escrutini i se’n fa el següent:

L'original es col•loca a l'entrada del local electoral.
Es lliura una còpia a:
 • Representant de l'administració.
 • Representants de les candidatures.
 • Apoderats/ades.
 • Interventors/ores.
D'igual manera es procedeix amb l'escrutini de les eleccions al Senat, encara que en lloc de candidatures el president o presidenta dóna lectura al nom dels candidats que figuren marcats amb una creu.

S'estén l'acta de la sessió i es reparteixen còpies als representants de les candidatures, als apoderats i a les apoderades i als interventors i a les interventores que ho sol·licitin.

La destinació final de la documentació

La documentació electoral es distribueix en 3 sobres:
Sobre 1:
 • Original de l'acta de constitució de la mesa.
 • Original de l'acta de la sessió i documentació a la qual faci referència: llistes del cens electoral, llista numerada de votants, paperetes nul•les i objecte de protesta…
Sobres 2 i 3:
 • Còpia de l'acta de constitució de la mesa.
 • Còpia de les actes de la sessió.
Els sobres 1 i 2 s'han d'entregar personalment pel president o per la presidenta i els o les vocals i els interventors o les interventores que ho vulguin a la seu del jutjat de primera instància o de pau, a la demarcació a la qual estigui inscrita la mesa.

La força pública acompanyarà, i si fos necessari facilitarà, el desplaçament d'aquestes persones.

En el transcurs de les deu hores següents a la recepció de l'última documentació, el jutge o la jutgessa s'ha de desplaçar personalment a la seu de la junta electoral de la zona, on ha d'entregar, mitjançant rebut detallat, el sobre 1.

El sobre 2 quedarà arxivat al jutjat de primera instància o de pau corresponent. Podrà ser reclamat per les juntes electorals en les operacions d'escrutini general i pels tribunals competents en els processos contenciosos electorals.

El sobre 3 s'ha d'entregar per un o per una vocal de la mesa electoral al representant o a la representant de Correus que ha d'acudir a la mesa per recollir-lo.

Una vegada lliurat aquest sobre finalitzen les funcions del vocal que havia romàs en el local electoral a aquests efectes.