Gestió electoral

GESTIÓ ELECTORAL

Correspon al Ministeri de l'Interior la preparació i l'execució de la política del Govern en relació amb la promoció de les condicions per a l'exercici dels drets fonamentals, en els termes establerts en la Constitució espanyola i en les lleis que els despleguen.

La Direcció General de Política Interior, dependent de la Subsecretaria del Ministeri de l'Interior, és qui té encomanades, entre d'altres, les funcions següents:

a) La gestió de les competències del Ministeri de l'Interior respecte als processos electorals i a les consultes directes a l'electorat.
b) El manteniment de les relacions necessàries amb l'Administració electoral i, en particular, amb la Junta Electoral Central.
c) La gestió de les relacions amb els òrgans competents de les comunitats autònomes en matèria electoral.
d) La coordinació amb les unitats dependents d'altres ministeris amb competències en matèria electoral.
e) El registre i l'aplicació del règim jurídic dels partits polítics.
f) La gestió de les subvencions estatals anuals i de les subvencions per despeses electorals de les formacions polítiques, en els termes establerts per la legislació vigent.
A més del Ministeri de l'Interior, hi participen activament el Ministeri d'Economia i Empresa (del qual depèn l'Oficina del Cens Electoral); el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació (pel que fa a l'exercici del dret de sufragi dels espanyols a l'exterior), i la Societat Estatal Correus i Telègrafs, SA (per a l'exercici del vot per correu).

També, la Secretaria d'Estat de Comunicació (Presidència del Govern i Portaveu del Govern) exerceix funcions importants en el procés electoral (relacions amb els mitjans de comunicació, rodes de premsa el dia de les eleccions, etc.).

Qui fa què