Escrutini

Escrutini

Una vegada acaba la votació, comença l'escrutini a les meses.

L'escrutini es fa extraient el president, d'un en un, els sobres de l'urna corresponent i llegint en veu alta la denominació de la candidatura o, si escau, el nom dels candidats votats. El president ha d'ensenyar cada papereta, un cop llegida, als vocals, interventors i apoderats. Segons estableix la normativa, en primer lloc s'efectua l'escrutini corresponent a les eleccions al Congrés dels Diputats i en segon lloc, el de les eleccions al Senat.

Acabat el recompte, es resolen per majoria els possibles dubtes o protestes que pugui haver-hi. Posteriorment, el president anuncia en veu alta el resultat, i especifica el nombre d'electors censats, el de certificacions censals aportades, el de paperetes nul·les, el de vots en blanc i el dels vots obtinguts per cada candidatura o candidat.

La mesa fa públics els resultats per mitjà d'una acta d'escrutini, i en dona una còpia al representant de l'Administració i als representants de cada candidatura, als interventors, apoderats i candidats que ho sol·licitin.
Els resultats es coneixen tan ràpidament perquè existeix un procediment complex i avançat de transmissió de la informació.

En cada mesa electoral hi ha un representant de l'Administració, que, una vegada ha acabat l'escrutini, rep del president de la mesa una còpia de l'acta d'escrutini amb els resultats d'aquesta mesa i els transmet al centre de totalització de dades del Ministeri de l'Interior.
  1. Els resultats que dona el Govern de la nació el dia de les eleccions obeeixen al compliment de les previsions contingudes en l'article 98.2 de la LOREG: “El Govern ha de donar informació provisional sobre els resultats de l'elecció”.
  2. L'escrutini oficial i definitiu el duen a terme les juntes electorals provincials i comença tres dies després de les eleccions.
  3. Els resultats oficials són els que es publiquen en el Butlletí Oficial de l'Estat
Abans de procedir a l'escrutini definitiu, la junta electoral competent es constitueix en mesa per procedir al recompte de vots dels residents absents. A les 8 del matí, amb els interventors que designin les candidatures concurrents, el president procedeix a introduir a l'urna els sobres de votació dels residents absents rebuts fins al mateix dia i el secretari anota els noms dels votants en la llista. Tot seguit la Junta escruta els vots i incorpora els resultats a l'escrutini definitiu.

L'escrutini general o definitiu (art. 103 i seg. LOREG) el fa, el tercer dia següent al de la votació, la junta electoral corresponent. És un acte únic i té caràcter públic.

El president estén l'acta de constitució de la Junta signada per ell mateix, els vocals i el secretari i pels representants i apoderats de les candidatures acreditats degudament.

La sessió d'escrutini s'inicia quan el secretari llegeix les disposicions legals. A continuació es procedeix a l'obertura dels sobres (el sobre número 1 amb la documentació electoral corresponent a cada mesa) que es van lliurar el dia de les eleccions als jutjats.

El secretari dona compte dels resums de votació de cada mesa. Durant l'escrutini la Junta no pot anul·lar cap acta ni cap vot, es limita a verificar el recompte i la suma dels vots a les meses corresponents segons les actes o les còpies de les actes de les meses. Si hi ha un error material, o de fet o aritmètic, s'ha d'esmenar.

L'acte d'escrutini no s'ha d'interrompre i ha de concloure no més tard del sisè dia posterior al de les eleccions.

El recorregut del vot