El Congrés dels Diputats

EL CONGRÉS DELS DIPUTATS

El Congrés dels Diputats és una de les dues cambres que formen les Corts Generals, a la qual la Constitució ha reservat una sèrie d'importants funcions i facultats.

El Congrés autoritza la formació del Govern, pot provocar-ne el cessament, coneix en primer lloc la tramitació dels projectes legislatius i dels pressupostos i ha de confirmar o rebutjar les esmenes o els vetos del Senat sobre aquests textos legislatius.
El nombre de diputats és de 350.

La distribució dels diputats per províncies es fa de la manera següent:
A cadascuna de les cinquanta províncies, li correspon un mínim inicial de dos diputats. Les ciutats de Ceuta i Melilla elegeixen un diputat cadascuna.

Els 248 diputats restants es reparteixen entre les cinquanta províncies en proporció a la seva població.

El Reial decret de convocatòria de les eleccions concreta el nombre de diputats que s'elegeix en cada província.
Tots els diputats són elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. En cada província s'elegeixen tants diputats com corresponguin, segons el que s'ha fixat en el Reial decret de convocatòria.

Els partits polítics presenten els seus candidats en llistes tancades i bloquejades, de manera que, el dia de les eleccions, l'elector no pot seleccionar candidats individuals o alterar l'ordre de les llistes, sinó que ha de triar la papereta del partit elegit i introduir-la en el sobre corresponent.

El Congrès