Apoderats i interventors

Apoderats i interventors

Els representants de cada candidatura poden atorgar poder a favor de qualsevol ciutadà, major d'edat i que es trobi en ple ús dels seus drets civils i polítics, a fi que representi la candidatura en els actes i les operacions electorals. Es tracta de l'apoderat.

Els apoderats poden accedir lliurement a tots els locals electorals, examinar el desenvolupament de la votació i de l'escrutini en qualsevol mesa, formular reclamacions i protestes i demanar certificacions.

Els apoderats, si no hi ha interventors de la seva candidatura, poden actuar com a tals davant la mesa i participar en les seves deliberacions amb veu i sense vot.

Els apoderats s'han d'identificar com a tals exhibint les seves credencials i el document nacional d'identitat als membres de la mesa.

Els apoderats no voten a la mesa si no figuren en el cens d'aquesta.
El representant de cada candidatura pot nomenar, fins a tres dies abans de l'elecció, dos interventors per cada mesa electoral, mitjançant l'expedició de credencials talonàries, amb la data i la signatura al peu del nomenament.

Aquests interventors poden assistir a la mesa i participar en les seves deliberacions amb veu però sense vot. A aquests efectes, els interventors de cada candidatura acreditats davant la mesa poden substituir-se entre ells. Exerceixen la seva funció només a la mesa davant la qual estan acreditats. Poden formular reclamacions i protestes i demanar certificacions. Voten a la mesa davant la qual estan acreditats, encara que no estiguin inclosos en el cens electoral d'aquesta, sempre que figurin inscrits en el cens de la circumscripció corresponent a aquesta mesa. En cas contrari, només poden votar per correu a la mesa en el cens de la qual figurin inscrits.

“El vot dels interventors s’haurà de fer a la mesa davant la qual estiguin acreditats quan aquesta mesa formi part de la circumscripció electoral on els correspongui votar en tots els processos electorals convocats; en canvi, ho hauran de fer en tots ells per correspondència si en algun d’aquests processos no es dona aquesta circumstància” (Instrucció 1/2019 de la Junta Electoral Central, de 23 de gener).