Vot presencial (Vot en mesa)

Vot presencial (Vot en mesa)

Cada elector o electora rebrà de l'Oficina del Cens Electoral una targeta censal amb les dades actualitzades de la seva inscripció en el cens electoral i de la Secció i Mesa en què li correspon votar. L'Oficina del Cens Electoral comunicarà igualment a les persones afectades les modificacions de Seccions, locals o Meses que s’hagin pogut produir.

La votació comença a les 9 hores del dia 28 d’abril, encara que els locals estan oberts abans perquè puguin presentar-se les persones que integren les Meses electorals i les hi constitueixin, verifiquin que no hi ha problemes amb el material electoral (urnes, cabines, suports senyalitzadors, sobres, paperetes, impresos), acreditin interventors i interventores, apoderats i apoderades, etc.

La votació acaba a les 20 hores, moment en el qual la Presidència de la Mesa electoral anuncia el final de la votació. No obstant això, si encara queda algú dins del local electoral, el President o Presidenta de la Mesa li permetrà votar.

  • Document nacional d'identitat (DNI).
  • Passaport (amb fotografia).
  • Permís (carnet) de conduir (amb fotografia).
  • No importa que aquests documents estiguin caducats, però han de ser els originals, no valen fotocòpies.

La votació acaba a les 20 hores, moment en el qual la Presidència de la Mesa electoral anuncia el final de la votació. No obstant això, si encara queda algú dins del local electoral, el President o Presidenta de la Mesa li permetrà votar.

La votació comença a les 9 hores, encara que els locals estan oberts abans perquè puguin presentar-se les persones que constitueixin les Meses electorals i verifiquin que no hi ha problemes amb el material electoral, acreditin interventors i interventores, apoderats i apoderades, etc.

Solament es pot votar en la Mesa electoral que correspongui a cada elector o electora, excepte els interventors i interventores que exerceixen el seu dret de sufragi en la Mesa davant la qual estan acreditats si pertany a la mateixa circumscripció en què estan inscrits.

Cada votant s'acostarà a la Mesa i manifestarà el seu nom i cognoms a la Presidència. Els vocals i els interventors i interventores en comprovaran, a través de les llistes del cens, la identitat i el dret a votar. Lliurarà de la seva pròpia mà el sobre o sobres de votació tancats a la Presidència, qui, sense ocultar-los en cap moment a la vista del públic, en dirà en veu alta el nom i, afegint-hi “Vota”, li retornarà el sobre o sobres perquè els introdueixi a les urnes que corresponguin.

La votació acaba a les 20 hores, moment en el qual la Mesa anuncia el final de la votació. No obstant això, si encara queda algú dins del local, la Mesa li permetrà votar.

L'Administració de l'Estat o, si és el cas, la de les Comunitats Autònomes que tinguin atribuïdes competències en matèria laboral, previ acord amb els Delegats del Govern respecte al personal que treballa per compte aliè, i les Administracions públiques respecte al seu personal, adoptaran les mesures precises perquè les persones que prestin els seus serveis el dia de les eleccions puguin disposar en el seu horari laboral de fins a quatre hores lliures per a l'exercici del dret del vot, que seran retribuïdes. Quan la feina es presti en jornada reduïda, s’efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís.

En cas de persones que per estar realitzant funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per a exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions, les mesures precises a adoptar aniran encaminades al fet que aquestes persones puguin votar per correu i disposin per a això amb permís de fins a quatre hores lliures per poder-lo sol·licitar seguint el procediment establert en l'article 72 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

  El local electoral