Vot per correu des d'Espanya

Vot per correu des d'Espanya

S'amplia el termini del vot per correu fins al dia 26 d'abril a les 14h.
Impreso de sol·licitud de vot per correu: CatalàCastellanoGalego, EuskeraValencià

 

Una vegada convocades les eleccions, i fins al dia 18 d’abril, data en què finalitza el termini per a sol·licitar el vot per correu, es podrà anar a qualsevol oficina de Correus i sol·licitar l'imprès per a votar per correu.

 

Degudament emplenat, el lliurarà personalment en qualsevol oficina de Correus, acreditant la seva identificació davant de la persona d'aquesta oficina amb la presentació del seu DNI, passaport o permís de conduir (ja que inclouen fotografia del titular i signatura; en cap cas, fotocòpia), que així l’hi requerirà per a la comprovació de la seva signatura.

 

Recordi: el termini per a poder sol·licitar el vot per correu finalitza el dia 18 d’abril.

 

Els serveis de Correus remeten la sol·licitud degudament emplenada a l'Oficina del Cens Electoral, que en fa l'anotació corresponent a les llistes del cens. Per tant, la persona que sol·licita el vot per correu, una vegada ha estat admesa la seva sol·licitud, JA NO POT VOTAR PERSONALMENT.

 

A continuació l'Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat al domicili indicat en l'imprès de sol·licitud un sobre amb la documentació següent:

 • paperetes i sobres de votació.
 • el certificat d'inscripció en el cens.
 • un sobre en el qual figurarà l'adreça de la Mesa on li correspondria votar.
 • un full explicatiu.
Aquesta documentació també ha de ser recollida per la persona que l’ha sol·licitada, prèvia acreditació de la seva identitat. Si no estigués al seu domicili, haurà d'anar personalment a recollir-la a l'Oficina de Correus corresponent.

 

 

L'elector o electora haurà de seleccionar la seva opció de vot:

 • Per a l'elecció de Diputats, introduirà la papereta corresponent a la candidatura triada dins del sobre de votació de color blanc.
 • Per a l'elecció de Senadors, marcarà el/els candidats de la seva elecció d’acord amb les instruccions que recull la mateixa papereta. Després ficarà aquesta papereta en el sobre de votació de color sèpia.
A continuació, introduirà en el sobre dirigit a la Mesa electoral el següent:
 • Sobres de votació amb les paperetes.
 • El certificat d'inscripció en el cens.
Té fins al dia 24 d’abril per a enviar aquest sobre per correu certificat. Aquest enviament és gratuït, ja que serà el Ministeri de l'Interior a través del pressupost electoral qui es farà càrrec de compensar l'operador postal per aquests enviaments.

 

 

Cal tenir en compte que no és necessari que acudeixi personalment a l'Oficina de Correus a certificar el sobre de votació, sinó que podrà fer-ho una altra persona en nom seu (Acord JEC 10 maig 1995).

 

El Servei de Correus conservarà fins al dia de la votació tota la correspondència adreçada a les Meses electorals i la hi traslladarà a les nou del matí.

 

Així mateix, continuarà donant trasllat d’aquella que es pugui rebre en aquest dia, fins a les vint hores. El Servei de Correus portarà un registre de tota la documentació rebuda, que estarà a la disposició de les Juntes Electorals.

 

Els sobres rebuts després de les vint hores del dia fixat per a la votació es remetran a la Junta Electoral de Zona (i es destruiran).

El 28 d’abril, a les 20 hores, una vegada que hagi votat l'últim elector a la Mesa electoral, es procedirà a introduir en l'urna respectiva els sobres que continguin les paperetes del vot remesos per correu.

Per a això, s’han de seguir els passos següents:

 1. Obrir, d'un en un, els sobres remesos a la Presidència de la Mesa i comprovar que contenen el certificat d'inscripció en el cens i el sobre o sobres de vot per correu.
 2. Comprovar que està inscrit al cens de la Mesa.
 3. Introduir a l'urna corresponent el sobre o sobres de votació.
 4. Anotar l'elector o electora a la llista numerada de votants (els i les vocals fan l’anotació).
Vot per correu des d'Espanya