Vot i Accessibilitat

Vot i Accessibilitat

Qualsevol persona pot exercir el dret de sufragi actiu, de manera conscient, lliure i voluntària, sigui quina sigui la seva forma de comunicar-ho i amb els mitjans de suport que requereixi (article 3.2 de la Llei orgànica del règim electoral general)

L'Administració ha de vetllar pel respecte al dret a la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat en l'accés als locals i les meses electorals, i per la seva no-discriminació (article 2 del Reglament sobre les condicions bàsiques per a la participació de les persones amb discapacitat en la vida política i en els processos electorals).

L'accessibilitat dels processos electorals té dues vessants: accessibilitat per a les persones que acudeixen al local electoral a votar i accessibilitat per a les persones designades per formar part de les meses electorals.

Intrucció JEC 7/2019 de 18 de març

La sol·licitud de vot per correu, si un elector o electora no la pot presentar de manera personal a l’oficina de Correus per causa de malaltia o de discapacitat (que s’ha d’acreditar per mitjà d’un certificat mèdic oficial i gratuït), la pot presentar en nom seu una altra persona autoritzada, per un notari o pel consolat, mitjançant un document que s’ha d'expedir individualment en relació amb cada elector o electora i sense que es pugui referir a diversos electors. Tampoc no pot una mateixa persona representar més d’un elector..

La junta electoral competent ha de comprovar en cada cas que es donin totes aquestes circumstàncies..

El procediment és el següent:.

Les persones interessades s’han de posar en contacte amb un notari, que actuarà de manera gratuïta (Consell General del Notariat), i li han de lliurar el certificat mèdic oficial i gratuït a què es refereix l’article 72.c) de la LOREG..

El notari s’ha de desplaçar al domicili de l’elector o electora, tant si és un hospital com si és una residència per a gent gran o el domicili d’un familiar. A continuació, el procediment que cal seguir és el mateix que per al vot per correu ordinari..

És a dir, la persona que el representa pot anar, dins el termini de sol·licitud del vot per correu (del 5 de març al 18 d’abril), personalment, amb el DNI i el poder notarial, a qualsevol oficina de Correus i demanar-hi l’imprès per votar per correu..

Els serveis de Correus trameten tota la documentació a l’Oficina del Cens Electoral, la qual fa constar a les llistes del cens que s’ha demanat votar per correu, de manera que LA PERSONA SOL·LICITANT JA NO POT VOTAR PERSONALMENT, i tot seguit tramet a l’apoderat, per correu certificat al domicili que hagi indicat o, si no n’ha indicat cap, al que en consti al cens la documentació següent:

 • Paperetes i sobres de votació.
 • El certificat d’inscripció al cens electoral.
 • Un sobre en què consti l’adreça de la mesa on li correspondria votar.
 • Un full explicatiu.

Aquesta documentació també l'ha de recollir personalment la persona que representa l’elector, amb l'acreditació prèvia de la seva identitat. Si no és al seu domicili, ha d'anar personalment a recollir-la a l'oficina de Correus corresponent.

Les persones cegues o amb discapacitat visual greu que s’hagin inscrit en el cens electoral, sàpiguen utilitzar el sistema braille i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 % o estiguin afiliades a l’Organització Nacional de Cecs Espanyols poden demanar el maletí de votació accessible que se’ls lliurarà a la mesa electoral el dia de les eleccions a les Corts Generals 2019 i de les eleccions a les Corts Valencianes: el diumenge 28 d’abril.

El procediment de votació accessible consisteix en el lliurament, a la mesa electoral el dia de les eleccions, a les persones cegues o amb discapacitat visual que ho hagin sol·licitat dins del termini, d’un maletí de votació accessible que conté paperetes i sobres de votació normalitzats (és a dir, paperetes i sobres idèntics als que fan servir la resta d’electors) i una documentació complementària en braille (guia explicativa en braille, adhesius en braille i tinta que identifiquen continguts...). Això permet a la persona cega o amb discapacitat visual usuària de braille identificar l’opció de vot desitjada amb plena autonomia i amb la garantia del secret del sufragi..

IMPORTANT: El procediment de votació accessible, atès que es tracta de votació presencial a la mesa electoral, és incompatible amb el procediment de vot per correu. La normativa electoral estableix que si es demana el vot per correu ja no es pot votar de manera presencial a la mesa electoral.

Les persones amb discapacitat visual que vulguin fer servir el procediment de votació accessible a les eleccions a Corts Generals i a les eleccions a les Corts Valencianes han de trucar al telèfon gratuït del Ministeri de l’Interior 900 150 000, en què es rebran les trucades de sol·licitud del procediment de votació accessible des del 5 de març fins a l’1 d’abril (dl. a dv. de 9 a 17.30 h i ds. de 9 a 14 h).

Les persones que sol·licitin el procediment de votació accessible han de facilitar, dins el termini, per mitjà del telèfon gratuït del Ministeri de l’Interior 900 150 000, les dades següents:

 • Nom i cognoms
 • Data de naixement
 • Número del document nacional d’identitat (DNI)
 • Domicili
 • Telèfon de contacte
A més a més, han de manifestar que compleixen els requisits següents:

 • Que saben llegir en braille.
 • Que tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 % o que són afiliats a l’Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE).
L’Administració pot requerir en qualsevol moment la verificació de les dades.

Al telèfon gratuït 900 150 000, a més de poder sol·licitar el maletí de votació accessible (del 5 de març a l’1 d’abril), poden formular consultes (del 5 de març al 27 d’abril, ambdós inclosos) sobre qüestions relacionades amb:

 • El procediment de vot accessible regulat al Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre.
 • La documentació necessària.
 • Les candidatures proclamades per a les eleccions al Congrés, les eleccions al Senat i les eleccions a les Corts Valencianes.
Els dies 19 i 20 d’abril el servei d’atenció telefònica no estarà disponible.

Per a les eleccions al Congrés i al Senat:
a) Material de votació estàndard o normalitzat:
 • Un sobre de votació estàndard per a les eleccions al Congrés dels Diputats.
 • Un sobre de votació estàndard per a les eleccions al Senat.
 • Una papereta electoral estàndard corresponent a cadascuna de les candidatures proclamades per a les eleccions al Congrés dels Diputats.
 • Una papereta electoral estàndard per a les eleccions al Senat.
b) Documentació complementària en braille:
 • Una guia explicativa en tinta i en braille sobre com s’ha de fer servir la documentació que conté el maletí.
 • Una plantilla encunyada que conté la papereta electoral estàndard corresponent a les eleccions al Senat.
 • Una llista, en braille, amb els noms dels candidats i candidates al Senat.
 • Un sobre gran que n’inclou un de petit (mida quartilla) per cada candidatura que concorri a les eleccions al Congrés dels Diputats. A cadascun dels sobres petits hi ha d’haver enganxada una etiqueta en què consti, en tinta i braille, la denominació de la candidatura la papereta electoral de la qual (estàndard, no en braille) és dins el sobre.
El sobre gran ha d’anar identificat amb una etiqueta que contingui, retolat en braille i imprès en tinta, el text següent: «Eleccions al Congrés dels Diputats».
Cadascun dels sobres de mida quartilla ja esmentats ha de contenir la papereta normalitzada de votació corresponent a una candidatura proclamada. Per tal que l’elector pugui conèixer el contingut de cada sobre, cal enganxar a cadascun d’ells una etiqueta que, en braille i en tinta, especifiqui el nom i les sigles de la candidatura la papereta de la qual és dins el mateix sobre.

IMPORTANT: On també se celebrin eleccions a les Corts Valencianes hi haurà dos maletins de votació. Un per a les eleccions a Corts Generals i un altre per a les eleccions a les Corts Valencianes.
Per a les eleccions a les Corts Valencianes:
 • Una guia explicativa en braille sobre com s’ha de fer servir la documentació que conté el maletí.
 • Un sobre de votació normalitzat per a les eleccions a les Corts Valencianes: (no retolat en braille).
 • Un sobre gran que n’inclou un de petit per cada candidatura que concorri a les eleccions a les Corts Valencianes. A cadascun dels sobres petits s’hi haurà enganxat una etiqueta, en tinta i en braille, amb la denominació de la candidatura la papereta electoral de la qual (estàndard, no en braille) és dins el mateix sobre.
Els textos en braille inclosos al maletí de vot accessible els supervisa la Comissió Braille Espanyola, que emet els certificats corresponents, i el funcionament correcte del procediment de vot accessible el supervisa l'Administració electoral (juntes electorals i meses electorals).