Vot de les persones que resideixen permanentment a l'estranger

Vot de les persones que resideixen permanentment a l'estranger

.

Ampliat el termini del vot CERA fins a l'1 d'abril.

Impresos de sol·licitud de vot per als espanyols que resideixen a l'estranger (CERA): CatalàCastellanoGalegoEuskeraValencià

Els espanyols i espanyoles que resideixin permanentment a l'estranger i que figurin al Cens de Residents Absents a l'Estranger (CERA) podran votar en les eleccions a Corts Generals; per a fer-ho, ho hauran de sol·licitar prèviament.

Per a formular la sol·licitud ha de fer el següent:

 • Emplenar l'imprès de sol·licitud que li remetrà l'Oficina del Cens Electoral o que podrà obtenir de la web del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació o descarregar-lo aquí. No s’oblidi de signar-lo.
 • Acompanyar l'imprès de sol·licitud d'un dels següents documents:
  • Fotocòpia del DNI.
  • Fotocòpia del Passaport expedit per les autoritats espanyoles.
  • Certificació de nacionalitat (d'expedició gratuïta pel Consolat o Ambaixada en què estigui inscrit).
  • Certificació d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d'expedició gratuïta pel Consolat o Ambaixada en què estigui inscrit).
 • Enviar-lo tot al més aviat possible, i en tot cas no més tard del dia 30 de març, a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la província en el cens de la qual estigui inscrit a Espanya. Pot consultar les adreces aquí.

L'enviament de la sol·licitud també es podrà realitzar de manera telemàtica, per mitjà de l’accés de l'interessat al procediment "Sol·licitud de vot CERA" publicat a la Seu electrònica de l'INE, tot acreditant la seva identitat mitjançant un certificat electrònic reconegut, associat al seu DNI. Els qui no disposin de certificat electrònic, podran realitzar l'enviament de la sol·licitud per aquesta mateixa via, accedint al procediment amb la Clau de Tramitació Telemàtica (CTT) que figura preimpresa a la comunicació i adjuntant-hi còpia d'un dels documents anteriorment esmentats; en podran obtenir un justificant del registre electrònic de la presentació de la sol·licitud.

Ordre Interior 358/2015, de 27 de febrer per la qual es modifica l'annex 6 del RD 605/1999, de 16 d'abril de regulació complementària dels processos electorals (BOE 54 del 4/3/2015). 

Resolució de 9 de març de 2015, de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s’estableix el procediment per a la sol·licitud de vot dels electors residents absents que viuen a l'estranger (BOE 63 del 14/3/2015).

Una vegada proclamades les candidatures, i finalitzat el termini de recursos, l'Oficina del Cens Electoral li enviarà la documentació per a votar.

Els enviaments hauran d'estar realitzats en tot cas abans del 16 d’abril, si bé a aquest termini haurà de sumar-se el temps que trigui a arribar la documentació al domicili a l'estranger.

La documentació electoral que remet l'Oficina del Cens Electoral és la següent:

 • Un full informatiu.
 • Paperetes i sobres de votació.
 • Dos certificats d'inscripció en el cens electoral o cens de residents absents. 
 • Sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial.
 • Sobre dirigit al Consolat o Ambaixada.
 • Imprès per a la devolució de les despeses de l'enviament del vot per correu.

Haurà de seleccionar la seva opció de vot (o no inclourà cap papereta, si el que desitja és votar en blanc):

 • Per a l'elecció de Diputats i Diputades, introduirà la papereta corresponent a la candidatura triada dins del sobre de votació de color blanc.
 • Per a l'elecció de Senadors i Senadores, marcarà el/els candidats de la seva elecció d’acord amb les instruccions que figuren a la papereta. Després ficarà aquesta papereta al sobre de votació de color sèpia.
A continuació, introduirà en el sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial el següent:

 • Sobres de votació amb les paperetes.
 • Un dels certificats d'inscripció en el cens.
 • Fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles, o certificació de nacionalitat o d'inscripció en el Registre de Matricula Consular expedides pel Consolat d'Espanya al país de residència.

A partir d'aquí, pot optar per fer el següent amb aquest sobre i el seu contingut:

 • Dipositar-lo personalment a les urnes disposades per a això a la seva Ambaixada o Consolat. Ho podrà fer entre els dies 24 i 26 d’abril (tots dos inclusivament). Haurà de lliurar el segon certificat d'inscripció en el cens al funcionari consular.
 • Remetre’l per correu certificat. Podrà fer-ho fins al 23 d’abril. En aquest cas, haurà d'introduir en el sobre dirigit al Consolat o Ambaixada el següent:
  • Sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial amb el contingut ja indicat.
  • El segon certificat d'inscripció en el cens.
  • Si així ho desitja, l'imprès emplenat per a la devolució de les despeses de l'enviament.

Serà indispensable per a la validesa d'aquests vots que consti clarament en el sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial d'una Oficina de Correus de l'Estat corresponent o, si és el cas, de l'Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica corresponent, que certifiqui de manera indubtable el compliment dels terminis previstos.

Finalitzat el termini per al dipòsit del vot en urna, el funcionari o funcionària consular expedirà una acta que haurà de remetre a la Junta Electoral Central i que contindrà el nombre de certificacions d'inscripció en el cens rebudes, així com el nombre de sobres rebuts per correu fins a la finalització del dipòsit del vot en urna i, si s’escau, les incidències que s’haguessin pogut produir.

Si algun elector del CERA es trobés temporalment a Espanya durant la convocatòria d'un procés electoral, podrà sol·licitar (igual que els residents en territori nacional) el vot per correu a partir de la data de la convocatòria i fins al dia 18 d’abril, sense que això suposi la seva baixa al CERA.

Per a això, haurà d'emplenar la sol·licitud disponible en qualsevol oficina del Servei de Correus, indicant-hi expressament la seva inscripció en el cens d'espanyols residents a l'estranger, i dirigir-la a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent.

L'elector haurà de signar la sol·licitud i comprovar que l'empleat de correus posa la data i el segell corresponent.

Indicarà un domicili a Espanya on desitgi rebre la documentació. Si ja s'hagués enviat la documentació al domicili d'inscripció per haver-ho sol·licitat des de l'estranger, se li enviarà un certificat d'inscripció amb la marca "DUPLICAT".

Rebuda la documentació electoral a l'adreça d'Espanya que hagi assenyalat en la sol·licitud, l'elector enviarà el seu vot per correu certificat a la Junta Electoral Provincial corresponent no més tard del 24 d’abril.

Aquests electors no podran votar personalment a la Mesa electoral.

Vot CERA